<>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Categories: Τελευταία νέα

Ο Ιερός Ναός Αγίου Μηνά Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός γραφείου στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο της οικοδομής, ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη πόλη της Λευκάδας επί των οδών Ιω. Μελά (κεντρική αγορά) και 8ης Μεραρχίας, εμβαδού 44,98τ.μ., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Η μίσθωση θα ισχύει για δύο (2) έτη.

2. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των ευρώ τριακοσίων (300,00€), το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.

3. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικώς από τους διαγωνιζόμενους στη δημοπρασία, βελτιώνονται δε προφορικώς κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας και καταγράφονται στο πρακτικό της δημοπρασίας, προσυπογραφόμενες από τον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα.

4. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε προσφέροντα-πλειοδότη. Για τον τελευταίο εξ αυτών ή τον τυχόν μοναδικό αποτελεί και απόδειξη περί του ότι αυτός θεωρεί την ως μίσθωμα προσφερθείσα υπ’ αυτού τελευταία ή μοναδική προσφορά δίκαιη, εύλογη και ανταποκρινόμενη στην μισθωτική αξία του μισθίου. Η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη δηλώνει επίσης ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώματος, όπως καταγγείλει την μίσθωση ή ζητήσει μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για ελαττώματα ή ελλείψεις τυχόν υφιστάμενες, έστω και κρυμμένες ή εμφανισθησόμενες ή για οποιαδήποτε βλάβη από άλλη αιτία.

5. Ως μηνιαίο μίσθωμα, για το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα καθοριστεί το ποσό το οποίο θα προσφέρει ο τελευταίος ή ο μοναδικός προσφέρων κατά την δημοπρασία, εφόσον αυτή κατακυρωθεί υπέρ αυτού.

6. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται από το δεύτερο έτος της μίσθωσης και κάθε επόμενο έτος κατά 2% ετησίως για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και για όσο χρονικό διάστημα ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο ακίνητο.

7. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στον ταμία του Ι.Ν. Αγίου Μηνά, μετρητοίς, εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, μαζί με ολόκληρο το κατά νόμο τέλος χαρτοσήμου.

8. Στην περίπτωση κατά την οποία η έναρξη της μισθώσεως δεν συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα, ο αναδειχθείς μισθωτής υποχρεούται να προκαταβάλλει το αναλογούν μέχρι το τέλος του μήνα μίσθωμα, εντός πέντε ημερών από της υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως, τα δε μισθώματα των επομένων μηνών κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα.

9. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη (γραφείο). Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του μισθίου για σκοπούς που αντίκεινται στο έργο της Εκκλησίας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση αυτού ως γραφείο τελετών, χοροδιδασκαλείου, ιατρείου μολυσματικών και μεταδοτικών νοσημάτων, πολιτικού κέντρου, χαρτοπαικτικής λέσχης ή τυχερών παιχνιδιών, κέντρου διασκέδασης και γενικά η χρήση που δημιουργεί υπερβολικό θόρυβο, κίνδυνο της υγείας ή ενόχληση των περιοίκων. Οποιαδήποτε προϋπόθεση για την καταλληλότητα του μισθίου σε σχέση με την ασκούμενη σε αυτό δραστηριότητα θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

10. Οι τυχόν απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές για την λειτουργία της επιχείρησης από τον μισθωτή εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, ο δε εκμισθωτής Ιερός Ναός δεν ευθύνεται για την μη έκδοσή τους.

11. Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η μερική και ολική παραχώρηση της χρήσης των μισθίων σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού.

12. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με την δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κατανάλωσης νερού, τελών καθαριότητας, αποχέτευσης, και κοινοχρήστων.

13. Ο Ιερός Ναός έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.

14. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν δια της συμβάσεως, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση και δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου.

15. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, οι λοιπές δε εργασίες επιβαρύνουν τον μισθωτή.

16. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής την οποίαν όρισε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Μηνά και η οποία αποτελείται από τους: α) Πατέρα Διονύσιο Λάζαρη, Πρόεδρο, β) Κωνσταντίνο Βλάχο, Γραμματέα και γ) Νικόλαο Τρανουλίδη, μέλος.

17. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την    15-04-2013, ημέρα Δευτέρα από ώρα 11.00 έως 12.00 και τόπος το Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά και αν αποβεί άκαρπη την    22 – 04   -2013 τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο.

18. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979.

19. ΄Οποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

20. ΄Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας, σχετικό γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για χρηματικό ποσό ίσο με το παραπάνω ελάχιστο μίσθωμα, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

21. Η κατάθεση του ποσού αυτού αποτελεί απόδειξη περί του ότι ο καταθέσας έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως της μισθώσεως, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του.

22. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το –κατά τα ως άνω- κατατεθέν ποσό εις μεν τους λοιπούς πλειοδότες επιστρέφεται αμέσως, για δε τον τελευταίο πλειοδότη, το ως άνω ποσό θα παραμείνει κατατεθειμένο μέχρι λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως, ως εγγύηση προς εξασφάλιση της ακριβούς τήρησης των όρων της μισθωτικής συμβάσεως (εγγύησης μισθώσεως), αναπροσαρμοζόμενο σε κάθε αύξηση του μισθώματος, ώστε να αποτελεί εκάστοτε ίσο με το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

23. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του τελευταίου πλειοδότη προς τα παραπάνω αναφερόμενα, όπως επίσης και σε περίπτωση μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης εκπίπτει των δικαιωμάτων του από την δημοπρασία, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό του, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως.

24. Η παραπάνω εγγύηση μισθώσεως θα επιστραφεί άτοκα στον μισθωτή μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως ή λήξεως της μισθώσεως και αφού προηγουμένως εκκαθαριστούν τυχόν οφειλές του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία.

25. Επιτρέπεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή στη δημοπρασία, ο οποίος, πληρεξούσιος, οφείλει να δηλώσει ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου και να προσκομίσει το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο ή σχετική επιστολή, δυνάμει της οποίας του ανατέθηκε η εντολή ή η πληρεξουσιότητα, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση παραλείψεως αυτών, αυτός θεωρείται ότι πλειοδοτεί για τον εαυτό του.

26. Ο τελευταίος πλειοδότης ή ο μοναδικός προσφέρων υποχρεούται, όπως μετά το πέρας της δημοπρασίας δηλώσει την ακριβή χρήση του μισθίου, η οποία τον δεσμεύει και σημειώνεται στο πρακτικό της δημοπρασίας.

27. Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας γίνεται από το αρμόδιο Μητροπολιτικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση αυτού. Μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και την γνωστοποίηση αυτής προς τον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα συντάσσεται το συμφωνητικό μισθώσεως.

28. Η μίσθωση ολοκληρώνεται μόνο μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μόνο μετά από αυτήν ο μισθωτής παραλαμβάνει τη χρήση του μισθίου. Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει στο μίσθιο τον μισθωτή.

29. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη ή του μοναδικού προσφέροντος προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, αυτός εκπίπτει των δικαιωμάτων του από την δημοπρασία επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό του, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως. Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν κατοικεί στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, πρέπει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά της δημοπρασίας. Στον αντίκλητο που πρέπει να κατοικεί στον τόπο που γίνεται η δημοπρασία, κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών.

30. Δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει αμετάκλητα τιμωρηθεί για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή για χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, ή για έγκλημα κατά των ηθών.

31. Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον πλειοδότη.

32. Για την κατάρτιση της μισθώσεως ισχύουν όλοι οι όροι της υπ’ αριθμ. 4/1969 Κανονιστικής Διατάξεως της Ιεράς Συνόδου, βάσει της οποίας διενεργείται η δημοπρασία.

33. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ι.Ν. Αγίου Μηνά, (πλατεία Αγίου Μηνά), καθημερινά, σε εργάσιμες ημέρες και από 11.00 έως 13.00 και στο τηλέφωνο 26450-24945.

Λευκάδα 22 Ιανουαρίου 2013

Ο εκπρόσωπος του Ι.Ν. Αγίου Μηνά Λευκάδας

π. Διονύσιος Λάζαρης