<>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Categories: Τελευταία νέα

Αρ.πρωτ. :15                                                                                                             Αρ. πράξεως :03/30-09-2014

 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ:

ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η μακροχρόνια εκμίσθωση ενός εκκλησιαστικού ακινήτου και συγκεκριμένα οικοπέδου, εμβαδού 1.534,35 τ.μέτρων μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου με την υπάρχουσα εντός αυτού παλαιά πέτρινη διώροφη οικοδομή, εμβαδού 147,68 τ.μέτρων κάθε ορόφου, που εμφαίνεται (το οικόπεδο) με τα περιμετρικά στοιχεία Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Β1-Β2-Β3-Β4-Β8-Α30 στο από Μάρτιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Ασπρογέρακα, που βρίσκεται εκτός οικισμού Καλάμου του δήμου Λευκάδας στην ειδική θέση «ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ – ΚΕΦΑΛΙ» και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Καλάμου συνολικής επιφάνειας 9.755,39 τ.μέτρων.

Η δημοπρασία γίνεται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του Β.Διατάγματος της 30 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1939 “περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά και υπό κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεάν εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας”, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελούς περιουσίας, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», της 4/1969 κανονιστικής διάταξης της Ιεράς Συνόδου «Περί εκμισθώσεως των κτημάτων της εκκλησιαστικής περιουσίας» του Ν.590/1977, του ν.1811/1998 του ν. 3581/2007, και τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4242/2014.

1.Η ελάχιστη τιμή του μηνιαίου μισθώματος προς εκκίνηση της δημοπρασίας ανέρχεται στο ποσό των 350,00 ευρώ

2.Η πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος του πρώτου πλειοδότη ή του τυχόν μοναδικού προσφέροντος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τρία τοις εκατό (3%) μεγαλύτερη της τιμής εκκινήσεως της δημοπρασίας

3.Κάθε προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δυο τοις εκατό (2%) μεγαλύτερη της προηγούμενης.

4.Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία και βελτιώνεται προφορικά κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και καταγράφονται στο πρακτικό της δημοπρασίας.

5.Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε προσφέροντα – πλειοδότη. Για τον τελευταίο απ΄αυτούς ή τον τυχόν μοναδικό αποτελεί και απόδειξη περί του ότι αυτός θεωρεί την, ως μίσθωμα, προσφερθείσα σ΄αυτόν τελευταία ή μοναδική προσφορά, δίκαιη, εύλογη και ανταποκρινόμενη στην μισθωτική αξία του μισθίου. Η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη δηλώνει επίσης, ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώματος για να καταγγείλει την μίσθωση ή να ζητήσει μείωση του μισθώματος για ελαττώματα ή ελλείψεις τυχόν υφιστάμενες, έστω και κρυμμένες ή εμφανισθείσες τοιαύτας ή για οιανδήποτε βλάβη από άλλη αιτία.

6.Ως μηνιαίο μίσθωμα, για το πρώτο έτος της μισθώσεως, θα καθορισθεί το ποσό το οποίο θα προσφέρει ο τελευταίος ή ο μοναδικός προσφέρων κατά την δημοπρασία, εφ’ όσον αυτή κατακυρωθεί υπέρ αυτού.

7.Το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται από το τρίτο έτος της μισθώσεως και κάθε επόμενο έτος κατά 5% ετησίως για όλη την διάρκεια της μισθώσεως και για όσο χρονικό διάστημα ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο ακίνητο.

8.Το μίσθωμα μαζί με ολόκληρο το, σύμφωνα με το νόμο, τέλος χαρτοσήμου θα προκαταβάλλεται, μετρητοίς, εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα στην……Τράπεζα στον αριθμ.   ……..     τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ιερός Ναός.

9.Στην περίπτωση κατά την οποία η έναρξη της μισθώσεως δεν συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μηνός, ο αναδειχθείς μισθωτής υποχρεούται να προκαταβάλει το αναλογούν μέχρι τέλους του μηνός τούτου μίσθωμα, εντός πέντε ήμερων από της υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως, τα δε μισθώματα των επομένων μηνών κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

10.Hχρονική διάρκεια της μισθώσεως θα είναι για είκοσι πέντε έτη. Εφόσον ο πλειοδότης μισθωτής αναλάβει την κατασκευή στο μίσθιο ακίνητο κτιρίων ή την επισκευή των υπαρχόντων κτισμάτων ή τεχνικών έργων που μετά τη λύση της μίσθωσης θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς δικαίωμα του μισθωτή αφαίρεσης ή αποζημιώσεως, τότε αυτός (ο μισθωτής) θα έχει δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να ζητήσει παράταση της διάρκειας για άλλα πέντε έτη, αφού υποβάλλει γραπτό αίτημα στo αρμόδιo Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος Καλάμου ( το οποίο καθηκόντος θα υποβάλλει τη σχετική προς τούτο πράξη προς έγκριση ή όχι, στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης)  έξι μήνες πριν τη λύση της μίσθωσης.

11.Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως κατοικία αλλά και ως επαγγελματική στέγη.

 Ο πλειοδότης μισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν επιθυμεί αυτό τόσο για κατοικία αλλά και επαγγελματική στέγη. Απαγορεύεται η χρήση του για σκοπούς που αντίκεινται στο έργο  της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση του ως χαρτοπαικτική λέσχη και λέσχη τυχερών παιχνιδιών, ως ξενοδοχείο, πανδοχείο, μπανγκαλόους, ενοικιαζόμενα δωμάτια και γενικά κάθε είδους τουριστικά καταλύματα. Γενικά επίσης, απαγορεύεται η χρήση που δημιουργεί υπερβολικό θόρυβο, κίνδυνο της υγείας ή και ενόχληση των περιοίκων. Οποιαδήποτε προϋπόθεση για την καταλληλότητα του μισθίου σε σχέση με την ασκούμενη σε αυτό δραστηριότητα θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή

12.Οι τυχόν απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (Πολεοδομία, Δήμο, Κτηματική Υπηρεσία, Λιμενικό Ταμείο κ.λ.π.) για την οποιαδήποτε κατασκευή, επισκευή ή ακόμα και λειτουργία της επιχειρήσεως που προτίθεται να εγκαταστήσει ο μισθωτής εκδίδονται με επιμέλεια και δαπάνες του μισθωτή, ο δε εκμισθωτής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η έκδοση των παραπάνω αδειών

13.Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού και την τελική έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

14.Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κατανάλωσης νερού, τελών καθαριότητας, αποχέτευσης, κοινοχρήστων και της αναλογίας του χαρτοσήμου.

15.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το διασφαλίζει από κάθε καταπάτηση, με τις προσήκουσες αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση και δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου.

16.Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο μη υποχρεούμενος εκ τινός λόγου ή εξαιτίας θεομηνίας ή από άλλη τυχαία αιτία  σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου, χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

17.Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που είναι  σήμερα, και υποχρεούται να επισκευάσει ο ίδιος με δικές του δαπάνες το κτίριο έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (υλικά, εργασία, ασφαλιστικές εισφορές), χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό για τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει. Οι δε οποιεσδήποτε δαπάνες θα παραμείνουν μετά την αποχώρηση του προς όφελος του μισθίου ακινήτου χωρίς αυτονόητα δικαίωμα αποζημίωσης

18.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού.

19.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, από ώρα 10:00 έως 12:00 στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (οδός Αναπαύσεως 2-4, Λευκάδα). Εάν αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και αυτή αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς όμως να επαναληφθούν οι δημοσιεύσεις στον τύπο.

20.Όποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται, υπογράφοντας την παρούσα διακήρυξη.

21.Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι είναι ενήμεροι σχετικά με τα χρέη τους στην αρμόδια ΔΟΥ και τους ασφαλιστικούς φορείς (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Επίσης όσοι συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας, σχετικό γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης, χρηματικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

22.Η κατάθεση του ποσού τούτου αποτελεί απόδειξη για το ότι ο καταθέσας έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως της μισθώσεως, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι εξέτασε το μίσθιο και βρήκε αυτό της απολύτου αρεσκείας του.

23.Μετά την λήξη της δημοπρασίας το -κατά τα ως άνω -κατατεθέν ποσόν εις μεν τους λοιπούς πλειοδότες επιστρέφεται αμέσως, στο δε τελευταίο πλειοδότη, αφού παρακρατηθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της δοθείσης απ΄αυτόν τελευταίας προσφοράς, θα επιστραφεί το υπόλοιπο χρηματικό ποσό. Το ως άνω ποσό (δηλαδή το διπλάσιο της τελευταίας προσφοράς) θα παραμείνει κατατεθειμένο μέχρι λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως ως εγγύηση προς εξασφάλιση της ακριβούς τήρησης των όρων της μισθωτικής σύμβασης (Εγγύηση μισθώσεως) αναπροσαρμοζόμενο κάθε φορά με την αύξηση του μισθώματος ούτως ώστε να αποτελεί το διπλάσιο του κάθε φορά καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος

24. Ο τελευταίος πλειοδότης ή ο μοναδικός προσφέρων υποχρεούται, όπως μετά το πέρας της δημοπρασίας δηλώσει την ακριβή χρήση του μισθίου, η οποία τον δεσμεύει και σημειώνεται στο πρακτικό της δημοπρασίας.

25.Σε  περίπτωση μη συμμορφώσεως του τελευταίου πλειοδότη προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, ως επίσης και σε περίπτωση μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας, ο   τελευταίος   πλειοδότης   εκπίπτει   των   εκ   της   δημοπρασίας   δικαιωμάτων   του, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό αυτού, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως.

26.Η ειρημένη εγγύηση μισθώσεως θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από της καθ’ οιονδήποτε τρόπον λύσεως ή λήξεως της μισθώσεως και αφού προηγουμένως εκκαθαρισθούν τυχόν οφειλές του μισθωτού από οποιαδήποτε αιτία.

27.Επιτρέπεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή στην δημοπρασία, του πλειοδοτούντος, όμως ο πληρεξούσιος οφείλει να δηλώσει ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου και να προσαγάγει το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο ή σχετική επιστολή, δυνάμει της οποίας του ανατέθηκε η εντολή ή η πληρεξουσιότητα, βεβαιούμενης της γνησιότητας της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομικής ή άλλη αρχή. Σε περίπτωση παραλείψεως τούτων θεωρείται αυτός  ως δι’ εαυτόν πλειοδοτών.

28.Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το αρμόδιο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση αυτού. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας και την γνωστοποίηση αυτής προς τον τελευταίον πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα συντάσσεται το συμφωνητικό μισθώσεως.

29.Η μίσθωση ολοκληρώνεται μόνον μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μόνον μετά από αυτήν ο μισθωτής παραλαμβάνει στη χρήση αυτού το μίσθιο. Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει στο μίσθιο τον μισθωτή.

30.Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη ή του μοναδικού προσφέροντος προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αυτός εκπίπτει των εκ της δημοπρασίας δικαιωμάτων του και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό αυτού, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως. Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν κατοικεί στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, πρέπει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητο του με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά της δημοπρασίας. Στον αντίκλητο που πρέπει να κατοικεί στον τόπο που γίνεται η δημοπρασία, κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών.

31.Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία όποιος έχει αμετάκλητα τιμωρηθεί για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή για χρήση ή εμπορία ναρκωτικών ουσιών ή για έγκλημα κατά των ηθών.

32.Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον πλειοδότη.

33.Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση-αλλαγή των παρόντων όρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού και την τελική έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Περίληψη της παρούσης διακηρύξεως θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι. Ναού Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδας, θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα της Λευκάδας και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης ( www.imli.gr )

Κάλαμος 30 Σεπτεμβρίου  2014

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο