<>

Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της ῾Ἁποστολής της υπ᾽αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ/76629/27.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 5255/28.11.2020).

Categories: Τελευταία νέα

Επισυνάπτονται παρακάτω:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5294/2236/30.11.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/27.11.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 5255/28-11-2020)»,

β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Ποικ. 76629 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β ́ 5255/28- 11-2020), μέ θέμα: «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» καί

γ) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 163058/Θ1/30-11-2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/27.11.2020 Κ.Υ.Α (Β ́5255)».

Φ.Ε.Κ. Β’ 5255/28.11.2020