<>

Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της «Ἀποστολῆς τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/5-12-2020)».

Categories: Τελευταία νέα

Ἐπισυνάπτονται παρακάτω:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5391/2264/07.12.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5- 12-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/5-12-2020)»,

β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Ποικ. 78363 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β ́ 5350/5-12- 2020), μέ θέμα: «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» καί

γ) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 165926/Θ1/7-12-2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12-2020 Κ.Υ.Α. (Β ́5350)»

Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/5-12-2020