<>

Κληροδότημα «Αικατερίνης Λάζαρη».

Categories: Τελευταία νέα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ»
Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00 Λευκάδα
Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354
E-mail: imlefith@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Εκτελεστής της διαθήκης της αοιδίμου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ. ΛΑΖΑΡΗ, αποβιωσάσης την 11.11.1982 στη Λευκάδα και εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Περιουσίας «Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ» (εφεξής Περιουσία)
                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1) Την εκμίσθωση ανώγειας οικίας που βρίσκεται στην παλαιά πόλη της Λευκάδος, στις οδούς Δημάρχου Βεροιώτη, Σταύρακα Πανάδα και Τηλυκράτους, εμβαδού 109,75 τ.μ. με τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθιστικό, μπάνιο και αποθηκευτικό χώρο.
Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.
2) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 24 §8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας
Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
3) Ο παραπάνω εκτελεστής της Περιουσίας κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη σύνταξη της παρούσης και τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών μετά την έναρξη καταθέσεως προσφορών, θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση: Αναπαύσεως 2-4, Τ.Κ.31100 Λευκάδα, τηλ. 26450-24615 (εσωτ. 4).
4) Ο εκτελεστής, μετά τη λήξη των ανωτέρω ημερομηνιών κατάθεσης των προσφορών, θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους, στα Γραφεία του Κληροδοτήματος (διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4, Τ.Κ.31100 Λευκάδα).
5) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς την Περιουσία, μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην με ημερομηνία (06-02-2018) ανακοίνωση, την οποία μπορούν να πληροφορηθούν από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), ή να την παραλάβουν από τον εκτελεστή της Περιουσίας.

Λευκάδα, 6-2-2018
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ»