<>

Περίληψη διακήρυξης δημοσίου διαγωνισμού εκμίσθωσης ακίνητου Ι. Ν. Αγίου Μηνά

Categories: Τελευταία νέα

1. Ο Ιερός Ναός Αγίου Μηνά Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος και συγκεκριμένα του με στοιχείο Α ισογείου καταστήματος, εμβαδού 53,63τ.μ. της οικοδομής, ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη πόλη της Λευκάδας επί των οδών Ιω. Μελά (κεντρική αγορά) και 8ης Μεραρχίας.

2. Η μίσθωση θα ισχύει για πέντε (5) έτη.

3. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 600,00 ευρώ που αποτελεί και το ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού.

4. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε μήνα στον ταμία του Ι.Ν. Αγίου Μηνά και θα αναπροσαρμόζεται κατά 2% ετησίως. Μαζί με το μηνιαίο μίσθωμα ο μισθωτής θα καταβάλει και ολόκληρο το κατά νόμο τέλος χαρτοσήμου. Ακόμα ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, κοινοχρήστων, τέλη καθαριότητας και αποχέτευσης.

5. Ο Ι. Ναός δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή.

6. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής.

7. Ως ημερομηνία του διαγωνισμού και τελευταία προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η  17-06-2013, ώρα 11π.μ.-12μ. και τόπος το Γραφείο του Ι.Ν. Αγίου Μηνά.

8. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν δια της συμβάσεως, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979.

10. Ο Ι.Ν. Αγίου Μηνά έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.

11. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, οι λοιπές δε εργασίες επιβαρύνουν τον μισθωτή. Οι εργασίες διαμόρφωσης της πρόσοψης θα γίνονται μόνο με την γραπτή συγκατάθεση και έγκριση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

12. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του μισθίου για σκοπούς που αντίκεινται στο έργο της Εκκλησίας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση αυτού ως γραφείου τελετών, χοροδιδασκαλείου, ωδείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, ψησταριάς, καφενείου, ιατρείου μολυσματικών και μεταδοτικών νοσημάτων, ακτινολογικού εργαστηρίου, πολιτικού κέντρου, χαρτοπαικτικής λέσχης ή τυχερών παιχνιδιών, κέντρου διασκέδασης και γενικά η χρήση που δημιουργεί υπερβολικό θόρυβο, κίνδυνο της υγείας ή ενόχληση των περιοίκων. Οιαδήποτε προϋπόθεση για την καταλληλότητα του μισθίου σε σχέση με την ασκούμενη σε αυτό δραστηριότητα θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

13.Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο όπως είναι σήμερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής Ιερός Ναός σε καμιά απολύτως επισκευή ή διόρθωση ή προσθήκη στο μίσθιο υποχρεούνται, ούτε ακόμα για τις απολύτως αναγκαίες ή από ανωτέρα βία. Οποιαδήποτε επισκευή, βελτίωση ή προσθήκη στο μίσθιο θα γίνεται με δαπάνες της μισθωτού μετά από έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού Ιερού Ναού και θα παραμείνει σ’ όφελος του μισθίου χωρίς ο μισθωτής να έχει καμιά αξίωση ή απαίτηση για αποζημίωση ή συμψηφισμό στα μισθώματα ή δικαίωμα αφαιρέσεως.

14. Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και θα συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το παραπάνω ελάχιστο μίσθωμα, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

15. Τα έξοδα της προκήρυξης βαρύνουν τον μισθωτή.

16.Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης των μισθίων σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.

17. Δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει αμετάκλητα τιμωρηθεί για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή για χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, ή για έγκλημα κατά των ηθών.

Κατά τα λοιπά και για τους όρους του συμφωνητικού μισθώσεως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 715/1979.

Η μίσθωση θα αρχίσει από την έγκρισή της από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο

                                                  Λευκάδα

 

                                                 Ο εκπρόσωπος του Ι.Ν. Αγίου Μηνά Λευκάδας