<>

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Εισόδω ημών εις την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Categories: Τελευταία νέα

Πρός

τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐλαβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,

καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα…».

(Τροπάριον Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου)

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀπό σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἰσαγάγει στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῆς προετοιμασίας μας γιά τό Πάσχα καί πλησιάζουμε στήν κορύφωσή του μέ μεγάλα καί σωτήρια γεγονότα, ὁδεύοντας πρός συνάντηση μέ τόν Χριστό.

Ὁ παραπάνω ὕμνος μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Νυμφίος, ὡς γαμπρός δηλαδή, ἔρχεται γιά νά συναντήσει τή νύμφη, τήν Ἐκκλησία (ἐννοῶντας ὅλους ἐμᾶς) γιά νά γίνει ὁ γάμος. Ἔρχεται ὅμως μέσα στή νύκτα. Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε ἡ εἰκόνα εἶναι παραβολική. Ὁ Χριστός ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει σέ μία σχέση τόσο δυνατή, ὅσο τοῦ γάμου. Ἔρχεται μέσα στή νύκτα, στό σκοτάδι δηλαδή τῆς ἁμαρτίας, γιά νά μᾶς τραβήξει ἀπό αὐτήν καί περιμένει τή δική μας ἀνταπόκριση.

Ἔρχεται ὁ Χριστός σέ ἐμᾶς καί παρά τήν ἐπιθυμία Του νά γίνουμε ἕνα μαζί Του μέ τό γάμο πού μᾶς προτείνει, θά βρεθεῖ μπροστά σέ πολλά ἐμπόδια ἀπό ἐμᾶς, τά ὁποῖα προσπαθεῖ νά ἀντιμετωπίσει μέ τή δύναμή Του, ἀλλά μέ τό ἦθος Του.  Ἐνώ σήμερα ἔρχεται μέ τιμές βασιλιά, σέ λίγο θά προδοθεῖ ἀπό τόν Ἰούδα, θά συλληφθεῖ ἀπό τό θρησκευτικό κατεστημένο, θά ὑποβληθεῖ σέ μαρτύρια, θά σταυρωθεῖ ὡς κακοῦργος, θά πεθάνει, ὅπως ἐμεῖς, καί θά ταφεῖ ὡς ἀπλός θνητός. Παρά τή συναισθηματική φόρτιση πού μᾶς προσδίδουν αὐτές τίς εἰκόνες, τά γεγονότα ἔχουν ὑπαρξιακή σπουδαιότητα γιά τή ζωή μας. Ἄν δέν μείνουμε ἀπλοί παρατηρητές μόνο στήν εἰκόνα, ἀλλά ἐμβαθύνουμε, θά ἀλλάξουμε τή ζωή μας. Ὁ Χριστός δέν ἦρθε νά δώσει μία σπουδαία παράσταση, νά μᾶς συγκινήσει ἀπλῶς καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Ἦρθε καί ἔγινε σάν ἕνας ἀπό ἐμᾶς, ταπεινώνοντας τόν ἑαυτό Του γιά νά ὑψώσει ἐμᾶς.

Ὑποβάλλεται, λοιπόν, σέ ὅλο αὐτό τό μαρτύριο, ἀπό ἀγάπη γιά ἐμᾶς. Δέχεται τήν ἄκρα ταπείνωση γιά νά μᾶς διδάξει τό ἦθος Του. Ἐπιθυμεῖ νά θεραπεύσει τήν ἀσθενική μας προαίρεση, δίδοντάς μας τή δύναμη νά τήν ἀλλάξουμε. Γνωρίζει ὅτι καθένας ἀπό μᾶς σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του μπορεῖ νά γίνει εὔκολα προδότης Του. Μπορεῖ ἀκόμα νά γίνει καί σταυρωτής Του. Ὁ Χριστός προδίδεται καί σταυρώνεται ἀπό ἐμᾶς μέ τίς ἁμαρτίες μας. Ὑπομένει ὅμως, γιατί θέλει νά μᾶς σώσει ὅλους, ἀφήνοντάς μας ἐλεύθερους νά Τόν ἀκολουθήσουμε μέ δική μας ἀπόφαση.

Ἐμεῖς πῶς ἀνταποκρινόμαστε σέ αὐτήν τήν ἀπέραντη φιλανθρωπία Του; Συνεχίζοντας τή ζωή μας καί ἀπλῶς παρεμβάλλοντας αὐτήν τήν Ἑβδομάδα ὡς μία συνήθεια τῶν ἡμερῶν; Ἀπλώς γιά τό ἔθιμο; Σάν μία εὐκαιρία ἀνάπαυλας καί διακοπῶν γιά νά σπάσει ἡ ρουτίνα τῆς καθημερινότητος;

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Χριστός ἔρχεται σήμερα γιά νά μᾶς συναντήσει. Νά αἰσθανθοῦμε μαζί Του τήν προδοσία. Νά βιώσουμε μαζί Του τό πάθος καί τελικά νά νικήσουμε μαζί Του τό κακό καί τήν ἁμαρτία μέ τήν Ἀνάστασή Του. Καθένας μας μπορεῖ νά Τόν συναντήσει, λιγότερο ἤ περισσότερο, στό μέτρο πού ἔχει ἐτοιμαστεῖ. Μπορεῖ νά ἔχουμε ἀργήσει, μπορεῖ ἀκόμη νά μήν ἔχουμε κἄν ξεκινήσει τήν πορεία μαζί Του, ὅμως γιά τόν Χριστό ποτέ δέν εἶναι ἀργά.

Ἀρκεῖ νά δεχτοῦμε τήν πρόσκλησή Του στούς γάμους, ἀποδεχόμενοι τό ἦθος Τοῦ, σηκώνοντας πάνω Του τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας καί συναντῶντας Τον στό δικό μας πάθος, στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀδελφοῦ μας, πού ἠθελημένα ἤ ἄθελά του μᾶς λύπησε, μᾶς πρόσβαλε, μᾶς ἀδίκησε, μᾶς ταπείνωσε. Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ Θείου Πάθους. Νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας.

Σᾶς εὐχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καλή Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα!

Καλό Πάσχα!

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΑΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς