<>

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί των Αγίω Πάσχα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Categories: Τελευταία νέα

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐλογημένον Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

«Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος αὕτη ἡ σωτήριος νύξ, καὶ φωταυγῆς,

τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος,

ἐν ᾗ τὸ ἄχρονον φῶς ἐκ τάφου σωματικῶς πᾶσιν ἐπέλαμψεν»

(ᾠδή ζ΄, Καταβασιῶν Κανόνος Ἀναστάσεως)

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Μετά τόν σκληρό χειμώνα τῆς ἀγωνίας, τήν ἔμπονη ἀλλά λυτρωτική πορεία πρός τόν Σταυρό, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ σήμερα νά ἑορτάσουμε μαζί μέ ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν μεγαλειώδη νίκη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου. Ἦρθε τό Πάσχα, ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ αἰτία κάθε εὐφροσύνης καί ἀγαλιάσεως. Ἦρθε καί γέμισε τίς καρδιές μας χαρά καί ἀγαλίαση, λύνοντας τόν κόπο τῆς πάνσεπτης νηστείας καί τελειοποιώντας καί παρηγορώντας τίς ψυχές μας.

Ἀς εὐχαριστήσουμε, λοιπόν, τόν Κύριο, πού μᾶς πέρασε μέσα ἀπό τό πέλαγος τῆς νηστείας καί μᾶς ὁδήγησε μέ εὐφροσύνη στό λιμάνι τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του, ὁ λόγος, ἡ διδασκαλία, τά θαύματα, ἡ θυσία Του, ἀποκαλύπτουν μέ ἕνα μοναδικό τρόπο τήν ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ φιλεύσπλαχνου Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανική ἐλπίδα πού εἶναι «ἀθανασίας πλήρης», φτάνει στήν ὑψηλότερη ἔκφρασή της, μέσα ἀπό τήν βεβαιότητα γιά τόν θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ πάνω στόν θάνατο καί τήν τελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀπό τό ζοφερόν βασίλειον τοῦ θανάτου στό ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ πιστός, Ἀναστάσεως κοινωνός, καλεῖται νά κηρύξῃ τό Εὐαγγέλιον τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Ἡ μήτηρ Ἐκκλησία, βιοῦσα τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως συγχρόνως, μᾶς καλεῖ σήμερον νά «προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι καί νά συνεορτάσωμεν Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον». Μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως μᾶς διδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐγκαταλείψουμε τή σκοτεινή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί νά λάβουμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτό ἀνέτειλε μέσα ἀπό τό κενό μνημεῖο. Αὐτό τό φῶς, πού φωτίζει τό νοῦ καί τήν καρδιά μας, γιά νά μποροῦμε νά ἀντιλαμβανόμαστε τίς πραγματικές ἀξίες τῆς ζωῆς. Αὐτό τό φῶς πού φωτίζει τή ζωή μας, γιά νά μποροῦμε νά ζοῦμε τήν ἀξία της καί νά μήν τήν σπαταλοῦμε ἄσκοπα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόσκληση σέ μία ζωή φωτεινή, ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε σκοτεινό ἔργο, γεμάτη ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία.

Κανείς νά μή φοβᾶται οὖτε αὐτόν τόν θάνατον γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἡ ἐπανάληψη τῆς λέξεως «κανείς» στόν κατηχητικό λόγο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου δίδει ἔμφαση καί τονίζει τό ἀπόλυτο τῆς βέβαιης πίστης, πού δημιουργεῖ ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάσταση. Ἀντίθετα, ὅταν κλείνεται ὁ καθένας στόν ἐαυτό του, τίς ἰδέες, τίς προτιμήσεις καί στίς ἐπιλογές του, παραμένει εγκλωβισμένος στή σχετικότητα τῆς καθημερινότητας καί χάνει τό ἀπόλυτο καί σταθερό σημεῖο ἀναφοράς του στόν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Ἀνάστασή Του. Μόνο μέ τον θρίαμβο τῆς Πίστης καί τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ζοῦμε γιά τή δική μας ἀνάσταση, τόν θρίαμβο τῆς Αὐτοζωῆς, τῆς συναδελφοσύνης, τῆς ἀλληλοκατανόησης, τῆς συμπόρευσης μακριά ἀπό τή βία, τούς φανατισμούς, τήν τρομοκρατία, τούς ἀλληλοσπαραγμούς.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εὐχαριστοῦμε τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριον, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε καί ἐφέτος τό Ἅγιο Πάσχα, δίνοντάς μας ἐλπίδα γιά τό παρόν καί τό μέλλον μας, ἐλπίδα τοῦ οὐρανοῦ καί ἐλπίδα τῆς γῆς. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»!  Αὐτό τό Ἅγιο καί ὑπερκόσμιο φῶς τῆς Ἀναστάσεως εὐχομαι νά πλημμυρίζει τή ζωή ὅλων σας ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ τῶν ἀδελφῶν μας τῶν ἀσθενῶν καί τῶν δοκιμαζομένων ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τῶν ἀποδήμων καί ταξιδευόντων στίς θάλασσες, τῶν ἐγγύς καί μακράν. Ὁ Ἀναστάς Κύριος νά χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία ψυχῆς καί σώματος καί νά μᾶς ἀξιώσει νά ἀπολαύσουμε καί τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Βασιλεία Του.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διάπυρος πρός  τόν Ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης ὅλων σας

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΑΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς