<>

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2017 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Categories: Τελευταία νέα

go Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

go here  

Ἀρ. Πρωτ.: 529

Ἐν Λευκάδι, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2017

source site  

Купить Ганджубас Ярцево  

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐλογημένον Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Сайт шама тюмень  

source url «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,

ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. http://telegra.ph/Kupit-zakladki-gashish-v-Uhte-04-26 ».

(Α΄ Κορ. ιε΄ 20)

go to link  

source url Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

go site  

       Ὁ Θεός «θάνατον οὐκ ἐποίησεν» (Σοφ. Σολ. Α΄, 13), ἀλλά ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά τή ζωή. Μέ τό φθόνο τοῦ διαβόλου εἰσῆλθε ὁ θάνατος στόν κόσμο. Ὅταν ἀπομακρύνθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Θεό ἀποκόπηκε ἀπό τή ζωή. Ἔγινε δέσμιος τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου.

      Ἡ ἐξουσία τοῦ θανάτου πάνω στόν ἄνθρωπο καταργήθηκε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ἐπίκρανε, ἐσκύλευσε, ἐνέπαιξε, καθῄρεσε, ἐδέσμευσε καί ἐνέκρωσε τό θάνατο. Κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «ὁ θάνατος ρίψας τά ὅπλα γυμνός πρός τούς πόδας τοῦ Βασιλέως ἔδραμε». Ὁ Ἅδης δέχθηκε τό ἄχραντο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ χωρίς νά γνωρίζει καί «ἐξήμεσε», δηλαδή ἀπέβαλε ἀπό τά σπλάχνα του μαζί μ’ Αὐτόν καί ὅλους τούς νεκρούς. Ὁ θάνατος δέν ἔχει πιά δύναμη. Γιά τόν πιστό γίνεται ἀρχή «ἄλλης βιωτῆς», τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆς. Εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τό θάνατο ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ τήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά τήν θεραπεύει. Διαλύει τό τραυματισμένο σκεῦος, γιά νά τό καθαρίσει ἀπό τό μολυσμό καί νά τό ἐπαναφέρει στό «ἀρχαῖον κάλλος» διά τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνέστη ἀπό τῶν νεκρῶν. Σείσθηκε ὁ Ἅδης. Ἄνοιξαν οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου καί ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἅπλωσε ἀτράνταχτα στηρίγματα σέ κάθε γωνιά τῆς Οἰκουμένης καί ρίζωσε στίς ἀνθρώπινες καρδιές τῶν λυτρωμένων πιστῶν τῆς αἱματοπότιστης Ἁγίας Του Ἐκκλησίας.

     Στήν πορεία ὅμως τῆς ζωῆς μας, τήν ὁποία φωτίζει τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, δέν μπορεῖ νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ Χριστός ἔφθασε στήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ πέρασε πρῶτα ἀπό τό φρικτό μαρτύριο τῆς σταυρικῆς Του θυσίας. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. 16,33), μᾶς εἶπε. Τό πέλαγος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι τίς περισσότερες φορές τρικυμιῶδες. Ἡ ἀσθένεια, ὁ θάνατος, ἡ ἀποτυχία, τό ἄγχος, ἡ ἀδικία καί ἡ πτωχεία εἶναι σταυροί ὀδυνηροί τῆς ζωῆς. Πρέπει ὡστόσο νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί δυνατοί. Χρειάζεται πίστη. Ἀπαιτεῖται ὑπομονή. Ἐπιβάλλεται νά μή χάσουμε τή θέα τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ καί τό οὐράνιο θέαμα τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων ἀπό τόν Ἀναστάντα Ζωοδότη Κύριο.

    Ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, χωρίς νά ἔχουμε προσαρμόσει τή ζωή μας στό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Πῶς ὅμως καί πότε θά φθάσει καί ἠ προσωπική μας συνανάσταση, πού εἶναι τό μυστικό τῆς μεγάλης ἑορτῆς; Ἄν δέν ἀπαλλαγοῦν τά πάντα ἀπό τή θανατηφόρο ἐπίδραση τῆς ἁμαρτίας· ἄν δέν ἐγκαταλείψουμε τήν ἀδιαφορία καί τήν πνευματική νέκρωση, δέν θά βιώσουμε ποτέ τό μεγαλεῖο τῆς Ἀναστάσεως.

   Ἡ κοινωνία μας χρειάζεται τήν Ἀνάσταση γιά τή νεότητα, γιά τήν οἰκογένεια, γιά τά Ἔθνη, γιά τήν Ἐκκλησία. Χρειάζεται τήν ἀνάσταση τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας. Διαφορετικά, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θά γεύεται ἀντί τῆς χαρᾶς τοῦ οὐρανοῦ, τόν ἐπώδυνο βασανισμό τῆς γῆς. Ἀντί νά ἀπολαμβάνει τή χαρά καί τό φῶς τῆς ἀναστάσιμης ζωῆς θά ἀντιμετωπίζει τόν πόλεμο καί τό θάνατο.

   Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

   Στή μεγάλη καί πρώτη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία, μᾶς προσκαλεῖ νά ἀναστηθοῦμε· νά ἐγκαταλείψουμε τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας. «Ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν, οὔτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν», γιά νά εἶναι καί ἡ δική μας ζωή ἀνάσταση, φῶς, χαρά, ἁγιασμός καί ἀπολύτρωση.

   Ἄς προσέλθουμε, λοιπόν, στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Χριστοῦ μας, καί μέ ἀναμμένες τίς λαμπάδες, ὡς σύμβολο τῆς μετοχῆς μας στή χαρά τοῦ Οὐρανοῦ, ἄς παρακαλέσουμε τόν Χριστό νά μᾶς συγχωρήσει, νά μᾶς ἐνδυναμώσει, νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τίς δοκιμασίες καί νά χαρίσει τήν εἰρήνη Του σέ ὅλο τόν κόσμο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χρόνια πολλά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα παρά τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΑΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 2017

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 20172

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 20173

Ποιμαντορική Εγκύκλιος αρ. 147 Πάσχα 20174