<>

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου επί τη εισόδω ημών εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Categories: Τελευταία νέα

Πρός     

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐλαβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

«…Νηστεύωμεν ὥσπερ ἐν τοῖς βρώμασιν ἐκ παντὸς πάθους,

τὰς ἀρετάς τρυφῶντες τοῦ Πνεύματος· ἐν αἵς διατελοῦντες πόθῳ, ἀξιωθείημεν πάντες, κατιδεῖν τὸ πάνσεπτον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,

καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα, πνευματικῶς ἐναγαλλιώμενοι».

(στιχηρόν Ἑσπερινού τῆς Συγγνώμης)

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ παραπάνω ὕμνος, πού θά ψαλεῖ σήμερα τό ἀπόγευμα στόν Ἑσπερινό τῆς Συγγνώμης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ὅπου ὅλοι μαζί, κλῆρος καί λαός, θά ἀλληλοσυγχωρεθοῦμε γιά νά βαδίσουμε ἐν μετανοίᾳ τό δρόμο πρός τό Πάσχα, τονίζει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει δύο ὄψεις. Μία ἐξωτερική καί μία ἐσωτερική. Μία πού φαίνεται καί μία πού δέν φαίνεται.

Ἡ νηστεία πού θά κάνουμε ἀπό τροφές κατά τήν περίοδο αὐτή εἶναι ἐκείνη πού φαίνεται. Ἡ νηστεία ὅμως ἀπό τά πάθη, πού μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία, ἐντρυφώντας στίς ἀρετές, εἶναι αὐτή πού δέν φαίνεται. Καί δίνει μεγαλύτερη σημασία ἡ Ἐκκλησία μας σέ αὐτή τήν ἐσωτερική νηστεία ἀπό τά πάθη, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά ζήσουμε τό Πάθος τοῦ Κυρίου καί νά ἑορτάσουμε τό Ἅγιο Πάσχα, ἀφοῦ αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Αὐτή ἡ ἐσωτερική νηστεία, πού δέν φαίνεται, λαμβάνει χώρα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα «καρδιά» εἶναι κάτι πιό οὐσιαστικό καί βαθύτερο, ἀπό τό βιολογικό ὄργανο. Ἡ καρδιά προσδιορίζει τόν ὅλο ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο, ὡς περιεχόμενο καί ὡς ποιότητα. Φανερώνει δηλαδή, αὐτό πού πραγματικά εἴμαστε καί ὄχι αὐτό πού θέλουμε νά δείχνουμε ὅτι εἴμαστε.

Ὁ Χριστός ἔδωσε προτεραιότητα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἴδιος εἶπε: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τὸν Θεὸν ὄψονται». Ἔτσι, ἄν θέλουμε νά ἔχουμε καί στή ζωή μας τόν Χριστό, θά πρέπει νά ἀρχίσουμε νά «δουλεύουμε» μέ τήν καρδιά μας. Νά τήν καθαρίζουμε καί νά τή λευκαίνουμε μέ τή μετάνοια. Νά τή ζωογονοῦμε μέ τήν προσευχή. Νά τήν ταπεινώνουμε μέ τήν νηστεία. Νά τήν αἱματώνουμε μέ τή συγχώρεση. Νά τήν τροφοδοτοῦμε μέ τή λατρεία, τίς ἀκολουθίες, δηλαδή, τῆς Ἒκκλησίας μας πού αὐτή τήν περίοδο εἶναι πολλές καί κατανυκτικές.

Πρίν λίγο ἀκούσαμε στό Εὒαγγέλιο γιά τήν ἀνυπόκριτη συγχώρεση, γιά τήν ἀληθινή νηστεία καί γιά ἕναν θησαυρό, πού τοποθετεῖται στήν καρδιά μας. Θησαυρό πού δέν περνάει ἀπό τά χέρια μας, πού δέν κατατίθεται στήν τράπεζα, πού δέν κρύβεται σέ κρυψῶνες. Ὁ  Χριστός λέει: «ὅποιον θησαυρό διαλέξεις, ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σου». Ἄν ὁ θησαυρός σου εἶναι ὁ χρυσός, θά ἔχεις μία φιλάργυρη καρδιά. Ἄν εἶναι ἡ δόξα θά ἔχεις μία κενόδοξη καρδιά. Ἄν εἶναι οἱ ἡδονές θά ἔχεις μία φιλήδονη καρδιά. Ὅπου ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ καί ἡ καρδιά σου! Δικός μας θησαυρός πρέπει νά εἶναι οἱ ἀρετές τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ καρδιά μας θά εὐωδιάζει ἀπό τή Χάρη Του καί τήν εὐλογία Του.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μας κάθε Σαρακοστή τονίζει, ὅτι ἡ νηστεία ἀπό τροφές, συμβαδίζει μέ τή νηστεία ἀπό τά πάθη. Ἔτσι ἡ καρδιά μας θησαυρίζει θησαυρό πού δέν ἁρπάζεται ἀπό τούς κλέφτες καί δέν σκουριάζει ἀπό τή φθορά τοῦ χρόνου. Ἂς προσπαθήσουμε, ἀδελφοί μου, σ’ αὐτό τό στάδιο πού ἀνοίγεται μπροστά μας, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά νηστέψουμε κάνοντας ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Καί ἀπό τίς τροφές, ἀλλά περισσότερο ἀπό τά πάθη, ἀποβάλλοντάς τα ἀπό τήν καρδιά μας καί ἀντικαθιστῶντας τα μέ ἀρετές. Γιατί οἱ ἀρετές περικλείουν μέσα τους τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας.

Καλή Σαρακοστή! Καλόν ἀγώνα! Καλό Πάσχα!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΑΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο  Σ