<>

Προκήρυξη Κληροδοτήματος “Αναστασίου Ασμένη” για τα καταστήματα (Κυλικείο – Πρακτορείο Τύπου – Ανθοπωλείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Σας κοινοποιούμε Προκήρυξη Κληροδοτήματος “Αναστασίου Ασμένη” για τα καταστήματα (Κυλικείο – Πρακτορείο Τύπου – Ανθοπωλείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019. Το άνοιγμα των κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Αναπαύσεως 2-4, Λευκάδα).

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                  «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ     αφού έλαβε υπόψη του:

α) τους όρους της από 30.09.1913 και υπ’ αριθμ. 44552 δημόσιας διαθήκης που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Λευκάδος Δημήτριος Π. Κατωπόδης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμ. 12/1913 πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, δια της οποίας εγκατέστησε κληροδόχο την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης

β) την υπ’ αριθμ. 13947 και από 02.12.2010  δήλωσης αποδοχής κληρονομίας (κληροδοτήματος) που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 10.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1279/10.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

γ) το υπ’ αριθμ. 13.988/24.12.2010 συμβόλαιο Δωρεάς εν Ζωή ιδανικού Μεριδίου  Αγροτικού Ακινήτου ,Σύστασης Οριζόντιων Ιδιοκτησιών και Διανομής μελλοντικών Οριζόντιων Ιδιοκτησιών που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 27.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1354/27.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

δ) την υπ’ αριθμ.3910/22.05.2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία βεβαιούται ότι η βούληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα, όσον αφορά ακίνητο του κληροδοτήματος στη θέση «Άγιος Θωμάς» Λευκάδος, με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης του εν θέματι ακινήτου για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδος σε οριζόντια ιδιοκτησία επί ιδανικού μεριδίου 85% και τη διατήρηση της κυριότητας ετέρου ιδανικού μεριδίου 15% από το ίδιο το Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, το οποίο και δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και κυλικείου εμβαδού 100 μ2

ε) την υπ΄ αρ. 139/14.06.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη

στ) το από 11.06.2019 (αρ. πρωτ.εισερχομένου 374/11.06/2019) Πρωτόκολλο Παράδοσης Χώρων –Τμημάτων στο Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και του Σεβασμιωτάτου Προέδρου του Δ.Σ. ΤΟΥ Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη,

ζ) τα συγκριτικά και στατιστικά στοιχεία της τοπικής αγοράς ακινήτων (για ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 300.000€  έκαστο),

η) τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,

θ) τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού Κώδικα, περί μισθώσεων  πραγμάτων,

ι) τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/Α’/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και ισχύει

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (κυλικείου) 100 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς την Περιουσία, μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προσφέροντος ή νομίμου εκπροσώπου εταιρείας,

β) αποδεικτικό εκπροσώπησης με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ή Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή καταστατικό εταιρείας, το οποίο αποδεικνύει την εκπροσώπηση αυτή (για νομικά πρόσωπα),

γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

δ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Σε αυτήν (προσφορά) επίσης θα περιλαμβάνονται:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρη διεύθυνση, για να του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκμίσθωση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή email,

β) το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως εντός αδιαφανούς και ενσφραγίστου φακέλου και τέλος

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου του ως εγγυητή της διαδικασίας, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης)-(προαιρετικα).

4) Οι προσφέροντες οι οποίοι θα υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους μαζί με όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον, θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και ώρα 12:00 μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας.

5) Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται το άνοιγμα των προσφορών, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του, που να διαμένει στον τόπο τούτο και προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά του ανοίγματος προσφορών.

6) Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την εν γένει κατάσταση του ακινήτου.

7) Το μίσθωμα καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε μήνα.

8) Το καταβαλλόμενο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

9) Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης καταβάλλεται χρηματική εγγύηση ίση με (αριθμός μισθωμάτων, έως 2 μηνών μισθώματα για τις αστικές μισθώσεις)  και προκαταβάλλεται το μίσθωμα του τρέχοντος μήνα.

10) Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της μίσθωσης, ενώ μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, προς ενημέρωση.

11) Ο πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει στο Κληροδότημα αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος, οφείλει δε να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, μέσα σε (όχι αργότερα από 1 μήνα) από της κοινοποίησης στον πλειοδότη, της έγκρισης των πρακτικών. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα μίσθωσης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), επί της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας, ενώ αν είναι μικρότερο απαιτείται, για τη σύναψη της σύμβασης, η έγκριση της Αρμόδια Αρχής.

12) Τα τυχόν τέλη του συμβολαίου μίσθωσης και τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνουν τον μισθωτή μονομερώς.

13) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, μετά άνοιγμα των προσφορών. Η σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης και εφόσον αυτή δεν διατυπώσει αντίρρηση για τη σύναψη του συμβολαίου. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της Αρχής.

14) Τυχόν αναφορές – καταγγελίες, που αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της τελευταίας, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται, μέχρι το πέρας της διερεύνησης της υποβληθείσας αναφοράς – καταγγελίας.

15) Τυχόν αμέλεια ή παρατυπία της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα στον προσφέροντα. Τυχόν καθυστέρηση ή ματαίωση σύνταξης του συμβολαίου εκμίσθωσης δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του πλειοδότη έναντι  του Δ.Σ..

16) Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο από το ογδόντα πέντε της εκατό (85%) της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας,  το Δ.Σ.  δύναται να προβεί στην σύναψη του συμβολαίου μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

17) Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα το Δ.Σ. καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών, προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

18) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπροσωπηθούν ενώπιον του Δ.Σ.  και του συμβολαιογράφου[1], με αντιπρόσωπο, τον οποίο θα έχουν εφοδιάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο σκοπός και οι ειδικότερες εντολές που αναφέρονται στην παρούσα.

19) Τέλος, η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (κυλικείου) 100 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

—————————————————————————————————————-

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ     αφού έλαβε υπόψη του:

α) τους όρους της από 30.09.1913 και υπ’ αριθμ. 44552 δημόσιας διαθήκης που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Λευκάδος Δημήτριος Π. Κατωπόδης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμ. 12/1913 πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, δια της οποίας εγκατέστησε κληροδόχο την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης

β) την υπ’ αριθμ. 13947 και από 02.12.2010  δήλωσης αποδοχής κληρονομίας (κληροδοτήματος) που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 10.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1279/10.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

γ) το υπ’ αριθμ. 13.988/24.12.2010 συμβόλαιο Δωρεάς εν Ζωή ιδανικού Μεριδίου  Αγροτικού Ακινήτου ,Σύστασης Οριζόντιων Ιδιοκτησιών και Διανομής μελλοντικών Οριζόντιων Ιδιοκτησιών που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 27.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1354/27.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

δ) την υπ’ αριθμ.3910/22.05.2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία βεβαιούται ότι η βούληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα, όσον αφορά ακίνητο του κληροδοτήματος στη θέση «Άγιος Θωμάς» Λευκάδος, με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης του εν θέματι ακινήτου για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδος σε οριζόντια ιδιοκτησία επί ιδανικού μεριδίου 85% και τη διατήρηση της κυριότητας ετέρου ιδανικού μεριδίου 15% από το ίδιο το Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, το οποίο και δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και κυλικείου εμβαδού 100 μ2

ε) την υπ΄ αρ. 139/14.06.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη

στ) το από 11.06.2019 (αρ. πρωτ.εισερχομένου 374/11.06/2019) Πρωτόκολλο Παράδοσης Χώρων –Τμημάτων στο Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και του Σεβασμιωτάτου Προέδρου του Δ.Σ. ΤΟΥ Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη,

ζ) τα συγκριτικά και στατιστικά στοιχεία της τοπικής αγοράς ακινήτων (για ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 300.000€  έκαστο),

η) τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,

θ) τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού Κώδικα, περί μισθώσεων  πραγμάτων,

ι) τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/Α’/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και ισχύει

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (πρακτορείο τύπου) 45 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς την Περιουσία, μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προσφέροντος ή νομίμου εκπροσώπου εταιρείας,

β) αποδεικτικό εκπροσώπησης με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ή Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή καταστατικό εταιρείας, το οποίο αποδεικνύει την εκπροσώπηση αυτή (για νομικά πρόσωπα),

γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

δ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Σε αυτήν (προσφορά) επίσης θα περιλαμβάνονται:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρη διεύθυνση, για να του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκμίσθωση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή email,

β) το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως εντός αδιαφανούς και ενσφραγίστου φακέλου και τέλος

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου του ως εγγυητή της διαδικασίας, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης)-(προαιρετικα).

4) Οι προσφέροντες οι οποίοι θα υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους μαζί με όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον, θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και ώρα 12:00 μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας.

5) Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται το άνοιγμα των προσφορών, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του, που να διαμένει στον τόπο τούτο και προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά του ανοίγματος προσφορών.

6) Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την εν γένει κατάσταση του ακινήτου.

7) Το μίσθωμα καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε μήνα.

8) Το καταβαλλόμενο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

9) Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης καταβάλλεται χρηματική εγγύηση ίση με (αριθμός μισθωμάτων, έως 2 μηνών μισθώματα για τις αστικές μισθώσεις)  και προκαταβάλλεται το μίσθωμα του τρέχοντος μήνα.

10) Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της μίσθωσης, ενώ μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, προς ενημέρωση.

11) Ο πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει στο Κληροδότημα αντίγραφο Ποινικού Μητρώου κα Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος, οφείλει δε να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, μέσα σε (όχι αργότερα από 1 μήνα) από της κοινοποίησης στον πλειοδότη, της έγκρισης των πρακτικών. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα μίσθωσης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), επί της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας, ενώ αν είναι μικρότερο απαιτείται, για τη σύναψη της σύμβασης, η έγκριση της Αρμόδια Αρχής.

12) Τα τυχόν τέλη του συμβολαίου μίσθωσης και τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνουν τον μισθωτή μονομερώς.

13) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, μετά άνοιγμα των προσφορών. Η σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης και εφόσον αυτή δεν διατυπώσει αντίρρηση για τη σύναψη του συμβολαίου. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της Αρχής.

14) Τυχόν αναφορές – καταγγελίες, που αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της τελευταίας, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται, μέχρι το πέρας της διερεύνησης της υποβληθείσας αναφοράς – καταγγελίας.

15) Τυχόν αμέλεια ή παρατυπία της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα στον προσφέροντα. Τυχόν καθυστέρηση ή ματαίωση σύνταξης του συμβολαίου εκμίσθωσης δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του πλειοδότη έναντι της Περιουσίας.

16) Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο από το ογδόντα πέντε της εκατό (85%) της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας, το Δ.Σ.δύναται να προβεί στην σύναψη του συμβολαίου μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

17) Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα το Δ.Σ.  καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών, προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

18) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπροσωπηθούν ενώπιον το Δ.Σ. και του συμβολαιογράφου[1], με αντιπρόσωπο, τον οποίο θα έχουν εφοδιάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο σκοπός και οι ειδικότερες εντολές που αναφέρονται στην παρούσα.

19) Τέλος, η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                   «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (Πρακτορείο Τύπου) 45 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

——————————————————————————————————–

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                 «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (Ανθοπωλείο) 45 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

                                                                   «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ»                                                                     

Οδ. Αναπαύσεως 2 – 4 . 311 00  Λευκάδα

Τηλ.: 2645022415 (εσ.: 4) – Φαξ: 2645025354

Email: imlefith@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Ο  Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ     αφού έλαβε υπόψη του:

α) τους όρους της από 30.09.1913 και υπ’ αριθμ. 44552 δημόσιας διαθήκης που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Λευκάδος Δημήτριος Π. Κατωπόδης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμ. 12/1913 πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, δια της οποίας εγκατέστησε κληροδόχο την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης

β) την υπ’ αριθμ. 13947 και από 02.12.2010  δήλωσης αποδοχής κληρονομίας (κληροδοτήματος) που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 10.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1279/10.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

γ) το υπ’ αριθμ. 13.988/24.12.2010 συμβόλαιο Δωρεάς εν Ζωή ιδανικού Μεριδίου  Αγροτικού Ακινήτου ,Σύστασης Οριζόντιων Ιδιοκτησιών και Διανομής μελλοντικών Οριζόντιων Ιδιοκτησιών που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Λευκάδος Χαρίκλεια Ηλία Γράψα σύζυγος Ὀλυμπου Παρασκευά, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος στις 27.12.2010, (πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 1354/27.12.2010), ενεγράφη δε και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδος με Κ.Α.Ε.Κ. 340261801015

δ) την υπ’ αριθμ.3910/22.05.2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία βεβαιούται ότι η βούληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα, όσον αφορά ακίνητο του κληροδοτήματος στη θέση «Άγιος Θωμάς» Λευκάδος, με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης του εν θέματι ακινήτου για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδος σε οριζόντια ιδιοκτησία επί ιδανικού μεριδίου 85% και τη διατήρηση της κυριότητας ετέρου ιδανικού μεριδίου 15% από το ίδιο το Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, το οποίο και δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και κυλικείου εμβαδού 100 μ2

ε) την υπ΄ αρ. 139/14.06.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη

στ) το από 11.06.2019 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 374/11.06/2019) Πρωτόκολλο Παράδοσης Χώρων –Τμημάτων στο Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και του Σεβασμιωτάτου Προέδρου του Δ.Σ. ΤΟΥ Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη,

ζ) τα συγκριτικά και στατιστικά στοιχεία της τοπικής αγοράς ακινήτων (για ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 300.000€  έκαστο),

η) τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,

θ) τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού Κώδικα, περί μισθώσεων  πραγμάτων,

ι) τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/Α’/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και ισχύει

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (ανθοπωλείου) 45 τ.μ. περίπου κειμένου στο κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 ) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

ΙΙ. Η εκμίσθωση του παραπάνω περιγραφόμενου  ακινήτου θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος  θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στα γραφεία του Κληροδοτήματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Αναπαύσεως 2-4  Τ.Κ.31100 Λευκάδα τηλ. 26450-22415 (εσωτ. 4).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος θα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης (www.imli.gr), και θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4, 31100 Λευκάδα).

3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς το Κληροδότημα, μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προσφέροντος ή νομίμου εκπροσώπου εταιρείας,

β) αποδεικτικό εκπροσώπησης με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ή Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή καταστατικό εταιρείας, το οποίο αποδεικνύει την εκπροσώπηση αυτή (για νομικά πρόσωπα),

γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

δ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως),

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Σε αυτήν (προσφορά) επίσης θα περιλαμβάνονται:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρη διεύθυνση, για να του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκμίσθωση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή email,

β) το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως εντός αδιαφανούς και ενσφραγίστου φακέλου και τέλος

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου του ως εγγυητή της διαδικασίας, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης)-(προαιρετικα).

4) Οι προσφέροντες οι οποίοι θα υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους μαζί με όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον, θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και ώρα 12:00 μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας.

5) Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται το άνοιγμα των προσφορών, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του, που να διαμένει στον τόπο τούτο και προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά του ανοίγματος προσφορών.

6) Το Δ.Σ. δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την εν γένει κατάσταση του ακινήτου.

7) Το μίσθωμα καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε μήνα.

8) Το καταβαλλόμενο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

9) Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης καταβάλλεται χρηματική εγγύηση ίση με (αριθμός μισθωμάτων, έως 2 μηνών μισθώματα για τις αστικές μισθώσεις)  και προκαταβάλλεται το μίσθωμα του τρέχοντος μήνα.

10) Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της μίσθωσης, ενώ μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, προς ενημέρωση.

11) Ο πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει στο Κληροδότημα αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος,  οφείλει δε να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, μέσα σε (όχι αργότερα από 1 μήνα) από της κοινοποίησης στον πλειοδότη, της έγκρισης των πρακτικών. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα μίσθωσης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), επί της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας, ενώ αν είναι μικρότερο απαιτείται, για τη σύναψη της σύμβασης, η έγκριση της Αρμόδια Αρχής.

12) Τα τυχόν τέλη του συμβολαίου μίσθωσης και τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνουν τον μισθωτή μονομερώς.

13) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, μετά άνοιγμα των προσφορών. Η σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης και εφόσον αυτή δεν διατυπώσει αντίρρηση για τη σύναψη του συμβολαίου. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της Αρχής.

14) Τυχόν αναφορές – καταγγελίες, που αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση της τελευταίας, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται, μέχρι το πέρας της διερεύνησης της υποβληθείσας αναφοράς – καταγγελίας.

15) Τυχόν αμέλεια ή παρατυπία της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα στον προσφέροντα. Τυχόν καθυστέρηση ή ματαίωση σύνταξης του συμβολαίου εκμίσθωσης δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του πλειοδότη έναντι της Περιουσίας.

16) Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο από το ογδόντα πέντε της εκατό (85%) της προεκτιμηθείσας μισθωτικής αξίας, το Δ.Σ.   δύναται να προβεί στην σύναψη του συμβολαίου μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

17) Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα το Δ.Σ.   καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών, προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

18) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπροσωπηθούν ενώπιον του  Δ.Σ.  και του συμβολαιογράφου[1], με αντιπρόσωπο, τον οποίο θα έχουν εφοδιάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο σκοπός και οι ειδικότερες εντολές που αναφέρονται στην παρούσα.

19) Τέλος, η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Λευκάδα    05-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ     Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ