<>

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη.

Categories: Τελευταία νέα

Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν αίτηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/05/2018 και ώρα 15:00.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε.

Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε.

Αίτηση Ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου