<>

Το υπ’ αρ. πρωτ.: 94/34/12.01.2021 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19».

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθούν προς ενημέρωση:
α) τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 94/34/12.01.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19»,
β) τήν ὑπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ. 1293 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β΄ 30/8-1-2021), μέ θέμα: «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 καί ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 καί ώρα 6:00» καί
γ) τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 2000/Θ1/11-1-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1293 Κ.Υ.Α (Β΄30)».

Φ.Ε.Κ. Β ΄ 30/8-1-2021