<>

Τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 1191/542/16.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄996. 13-3-2021)»

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1191/542/16.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’  ριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄996. 13-3-2021)», καί
β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 996/13-3-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 καί ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00’’».

Φ.Ε.Κ. 996/13.03.2021