<>

Τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 664/299/11.02.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ αριθ. 9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν της δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19»

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 664/299/11.02.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ αριθ. 9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν της δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19»,
β) τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 16789/Θ1/11-2-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α (Β΄ 534)» καί
γ) τήν ὑπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 534/10-2-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 καί ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 καί ώρα 6:00».

Φ.Ε.Κ. Β´ 534/10.02.2021