<>

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1294/581/22.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1076/20-3-2021)».

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθούν προς ενημέρωση:

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1294/581/22.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’  ριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1076/20-3-2021)»,
β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 32272/Θ1 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί
γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1076/20-3-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 καί ώρα 6:00’’».

Φ.Ε.Κ. 1076/20-3-2021