<>

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 167/54/14.01.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν».

Categories: Τελευταία νέα

‘Ακολουθεί πρός ένημέρωσιν τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 167/54/14.01.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν», μετά τοῦ σχετικοῦ ὑπ’ ἀρ. 314/2019 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Φ.Ε.Κ. 203 Α ́, 13.12.2019).

ΦΕΚ 203 13.12.2019