<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων της εορτής της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Πατρός Ιωακείμ του Ιθακησίου στο Σταυρό Ιθάκης.

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  επι τη μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Τ Ο Υ  Ι Θ Α Κ Η Σ Ι Ο Υ («Παπουλάκη»)     Π Ρ Ο Γ Ρ Α…

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη.

Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού…

Λειτουργικό πρόγραμμα μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2018 Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2018 Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου.   Κάνουμε γνωστό στον ευσεβή και  φιλόχριστο λαό ότι στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου θα τελεσθούν, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού,  οι παρακάτω Ιερές Ακολουθίες:   Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ…

Πρόγραμμα εορτής Αποδόσεως του Πάσχα Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αναστάσεως του Σωτήρος Καρυωτών Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟς ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ   ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   Την Τρίτη το βράδυ προς Τετάρτη, 15 Μαΐου 2018,  με την ευκαιρία της Εορτής της ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ του ΠΑΣΧΑ, στον εορτάζοντα  Ιερό ΚοιμητηριακόΝαό της Αναστάσεως…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της ανάμνησης της παρόδου του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή στην Ιρά Αθανίου.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό ολοκληρώθηκαν και φέτος οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου, με την ευκαιρία της ανάμνησης της παρόδου του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τη νήσο της Λευκάδας. Το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Μαΐου 2018, και ώρα 6.30 μ.μ….

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στο Ιερό Κελί του Προφήτου Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Μαΐου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος, ευρισκόμενος στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους για την εορτή  του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, μετέβη με τη συνοδεία του στο  Ιερό Κελί του Προφήτου Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων της εν λόγω Ιεράς Μονής, ανακαινιστής και Γέροντας του οποίου…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Με κάθε λαμπρότητα, πνευματική κατάνυξη και σύμφωνα με το αγιορείτικο τυπικό εόρτασε η Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους το διήμερο του Σαββάτου, 5 και Κυριακής 6, Μαΐου 2018 τη μνήμη του προστάτη της Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Των λατρευτικών εκδηλώσεων προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος από…

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Νικολάου στο Νησάκι.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ   Τήν ἐρχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, 13 ΜΑΪΟΥ 2018, ἀνάμνηση τῆς διέλευσης τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό νησί μας, πανηγυρίζει μεγαλόπρεπα ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Νησάκι. Τό πρωί τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ὥρα 7.30 π.μ. θά ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ, στίς 9.00 π.μ.,…

Εόρτασε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο «Ροδάκι» Βουρνικά.

Το πρωϊνό της Τρίτης, 8 Μαΐου 2018, εορτή της ανάμνησης του θαύματος της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού αγίας κόνεως, τελέσθηκε στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Ροδάκι Βουρνικά Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιούμενου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών Λευκάδος, Νυδρίου και Βασιλικής. Το…

Η λειτουργία των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας για το καλοκαίρι 2018.

Γίνεται γνωστό ότι και αυτό το καλοκαίρι θα λειτουργήσουν, συν Θεώ, οι Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη», κοντά στην Ι. Μονή Φανερωμένης Λευκάδος.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κατασκήνωση θα λειτουργήσει φέτος σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:   1η  περίοδος: Αγόρια Γ΄ – Στ΄ Δημοτικού Σάββατο, 30 Ιουνίου – Σάββατο, 7…

Η υποδοχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατά την πρέπουσα αγιορείτικη τάξη και παράδοση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Μαΐου 2018 η υποδοχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους. Ο Σεβασμιώτατος , κατόπιν προσωπικής προσκλήσεως του Γέροντος της Ιεράς Μονής Αλεξίου Ξενοφωντινού, μετέβη στο ιστορικό Αθωνικό Μοναστήρι για να προεξάρχει…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου πόλεως Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ   ΙΕΡΑ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ         Την ΠΕΜΠΤΗ 10 Μαΐου, ανάμνηση της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, ο ομώνυμος Ιερός…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari