<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Tά ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁριζόμενα περί τῆς «Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατά τό χρονικό διάστημα 16 Μαΐου-5 Ἰουνίου 2020, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19».

Ακολουθούν τα υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος οριζόμενα μέτρα σχετικά με την λειτουργία των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, κατά το χρονικό διάστημα 16 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου 2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Μετάθεση της Ιεράς Πανηγύρεως της ανάμνησης της παρόδου του Ιερού σκηνώματος του Αγίου Νικολάου ομώνυμης Ιεράς Μονής Ιράς Αθανίου Λευκάδος.

Ενημερώνουμε ότι η Ιερά Πανήγυρις της ανάμνησης της παρόδου εκ της νήσου Λευκάδος του Ιερού σκηνώματος του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, του και προστάτου και εφόρου της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής εις Ιρά Αθανίου Λευκάδος, εξ’ αιτίας της λοιμικής νόσου που ενδημεί και στην χώρα μας, καθώς και…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Ροδάκι Βουρνικά.

Κάνουμε γνωστό στους ευλαβείς προσκυνητές της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο «Ροδάκι» Βουρνικά  ότι, οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και της Ιεράς Παρακλήσεως του Αγίου, θα τελεσθούν κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου και την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Οι Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. της 30ης Απριλίου 2020, η κοινή Υπουργική Απόφαση περί ῾Ἑπιβολής μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας῾῾ και τα οριζόμενα υπό της Ιεράς Συνόδου ῾῾Μέτρα Υγιεινής για τους Ιερούς Ναούς῾῾ για το χρονικό διάστημα 4 – 16 Μαΐου 2020.

Ακολουθούν οι Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. της 30ης Απριλίου 2020, η κοινή Υπουργική Απόφαση περί ῾Ἑπιβολής μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας῾῾ και τα οριζόμενα υπό της Ιεράς Συνόδου ῾῾Μέτρα Υγιεινής για τους Ιερούς Ναούς῾῾ για το χρονικό διάστημα 4 – 16 Μαΐου 2020῾῾.

Πρόγραμμα Ιερών Πανηγύρεων μηνός Μαΐου 2020 Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων πού βρίσκονται σέ ἰσχύ, οἱ προσεχεῖς ἑορτές τῆς Ἁγίας Μαύρας στό Κάστρο (3 Μαΐου), τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ (5 Μαΐου – Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας) καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Νησάκι (10 Μαΐου) θά τελεσθοῦν στον Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν….

Ανακοίνωση περί της λειτουργίας των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λειτουργοῦν κανονικά γιά τό κοινό ἀπό τή ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2020, ὥρες 09:30 π.μ. ἕως 12:30 μ.μ. . Γιά ἐπείγουσες περιπτώσεις, ἕως τότε, μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (imlefith@gmail.com) ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶ στό τηλέφωνο 6944140052 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Υπ᾽αριθμ. 1740,1741/780/16.04.2020 Εγκύκλιo Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾αποστολής της υπ᾽αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 25763 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1471/16.04.2020).

Ακολουθεί το υπ᾽αριθμ. 1740,1741/780/16.04.2020 Εγκύκλιo Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾αποστολής της υπ᾽αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 25763 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1471/16.04.2020).

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί των Αγίω Πάσχα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως   «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος αὕτη ἡ σωτήριος νύξ, καὶ φωταυγῆς, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος, ἐν ᾗ τὸ ἄχρονον φῶς ἐκ τάφου σωματικῶς πᾶσιν ἐπέλαμψεν» (ᾠδή ζ΄, Καταβασιῶν Κανόνος Ἀναστάσεως)   Ἀδελφοί καί τέκνα…

Ευγενής δωρεά του κ. Λεωνίδα Πάλμου στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωί της Μ. Δευτέρας, 13 Απριλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο ο Βουλευτής Λευκάδος κ. Αθανάσιος Καββαδάς, συνοδευόμενος από τον κ. Νικόλαο Κατωπόδη. Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε τον κ. Καββαδά και την συνοδεία του στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου, παρουσία του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Αιδεσιμολ. Πρωτ. π….

Υπ᾽ αριθμ. 1711/766/10.04.2020 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾Αποστολής υπ᾽αριθμ. 45156/Θ1/10.04.2020 Εγκυκλίου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων῾῾.

Ακολουθεί το υπ᾽ αριθμ. 1711/766/10.04.2020 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾αποστολής υπ᾽αριθμ. 45156/Θ1/10.04.2020 Εγκυκλίου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων῾῾.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Εισόδω ημών εις την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα…». (Τροπάριον Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου)   Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἀπό σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἰσαγάγει στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῆς προετοιμασίας…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου

  Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ώρα 8.00 π.μ.

  ———————————————————-

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari