<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Λιτάνευση του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Νυδρί.

    Το απόγευμα της Τετάρτης, 14 Αυγούστου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ., παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, εψάλη στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό του Νυδριού Μέγας Πανηγυρικός  Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας με τη συμμετοχή κληρικών της εν λόγω Αρχιερατικής Περιφέρειας. Αφού κλήρος και λαός έψαλε ενώπιον του Ιερού Κουβουκλίου του Επιταφίου της Παναγίας…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερού Ενοριακού Ναού Παναγίας Ξένων πόλεως Λευκάδος.

Τήν  Π Ε Μ Π Τ Η,  15  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  2 0 1 9, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγυρίζει μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Παναγίας τῶν Ξένων) Λευκάδος, ὅπου φυλάσσεται ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως της Θεοτόκου.   Τό ἀπόγευμα τῆς…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Παναγίας Κατωμερίου Μεγανησίου.

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στόν Ιερό Κοιμητηριακό Ναό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ώρα 7.00΄ – 9.00΄ μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός   ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ώρα 7.30΄ – 10.00΄ π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ο Ιερός Ναός την παραμονή και ανήμερα της εορτής θα είναι ανοικτός.

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Παναγίας στο Κεφάλι Καλάμου.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ἑορτή τῆς  Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ   Τ Η Σ   Υ Π Ε Ρ Α Γ Ι Α Σ   Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Η Σ  Η Μ Ω Ν Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ θά ἑορτάσει, κατά…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Ενορίας Κατούνης Λευκάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 εορτάζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνης σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: Το εσπέρας της ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 19.30 μ.μ. θα ψαλλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της θαυματουργού ιεράς εικόνος και η ευλόγηση των άρτων. Το πρωί της…

Θεία Λειτουργία την Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου Λευκάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι το πρωί της Τετάρτης, 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 07.30 π.μ. – 10.00 π.μ. θα τελεσθεί στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου Λευκάδος Θεία Λειτουργία, επ᾽ ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου.

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.

Κοινοποιούμε πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου και Αγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδος.     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ–ΤΗΛ. 2645051070–2645023077-6976389772 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ·       ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεότοκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος.

  Το πρωινό της Κυριακής, 4 Αυγούστου 2019 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, με την ευκαιρία της τελέσεως της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε στα Ιερά Μνημόσυνα τριών ευλαβών ενοριτών ευχόμενος στις οικογένειες των…

Τα Ιερά λείψανα των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Αυγούστου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και ευσεβείς προσκυνητές υποδέχθηκαν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς τα χαριτόβρυτα Ιερά λείψανα των νεοφάνων Μαρτύρων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Τα Ιερά λείψανα μετέφερε στην παλαίφατη και ιστορική…

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών πρώτου 15νθημέρου Αυγούστου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος και Ιερών Μετοχίων αυτής.

Κοινοποιούμε πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών πρώτου 15νθημέρου Αυγούστου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος και Ιερών Μετοχίων αυτής.

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Λευκάδος κ. Κωνσταντίνου Γαβρίλη στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Το πρωί της Δευτέρας, 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Λευκάδος, Αστυνόμος Α’ κ. Κωνσταντίνος Γαβρίλης συνοδευόμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Χριστοφάνη Σιόζο.                                                                                   . Κατά την διάρκεια της συζήτησής τους αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις και…

Λειτουργία Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως κατά τον μήνα Αύγουστο 2019.

Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως κατά τον μήνα Αύγουστο 2019.   ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ       ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος

  Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020, ώρα 08.00 π.μ.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

  ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari