<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως μνήμης Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λευκάδος.

Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου ΑΝΔΡΕΟΥ τοῦ Πρωτοκλήτου, θά πανηγυρίσει μεγαλόπρεπα, κατά τήν ἐκκλησσιαστική τάξη, ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη πόλη της Λευκάδος.     Τό ἀπόγευμα τῆς  ΠΕΜΠΤΗΣ καί ὥρα 6.00 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.     Τό πρωί τῆς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, καί ὥρα 7.30 π.μ. θ΄…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Καβάλου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5.30 μ.μ. εψάλη στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στον Κάβαλο ο Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό έλαβαν μέρος κληρικοί των Αρχιερατικών Περιφερειών Καρυάς – Σφακιωτών και Λευκάδος, ενώ τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο εκπροσώπησε ο Πανοσιολογιώτατος…

Διάλογοι Ενηλίκων: «Η Ορθόδοξη Πίστη μας και οι παραχαράξεις της Αλήθειας».

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας δημιουργεί σε τέσσερις περιοχές του νησιού μας (Καλαμίτσι, Άγιος Πέτρος, Πινακοχώρι, Σύβρος) μια ακόμη ευκαιρία διαλόγου για γονείς και γενικά για ενήλικες. Αληθεύει πράγματι πως τη βάση της χριστιανικής αγωγής συνιστά η οικογένεια. Ο λόγος του Θεού καρποφορεί στο εύφορο χωράφι της παιδικής ψυχής,…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως μνήμης Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Ρεκατσινάτων Καρυάς.

     Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, θά ἑορτάσει ὁ ὀμώνυμος Ἱερός Ναός στά Ρεκατσινάτα Καρυᾶς ὡς ἐξής:      Τήν Π Ε Μ Π Τ Η , 29  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ καί ὥρα 4:15 μ.μ….

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως μνήμης Αγίας Αικατερίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Χορτάτα Λευκάδος.

Tήν Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  25 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2018, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός  Ναός στά Χορτάτα Λευκάδος.        Τό  Σ Α Β Β Α Τ Ο, 24  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  καί…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Κάνουμε γνωστό στόν εὐσεβή λαό ὅτι τήν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α, 26 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2018 καί ὥρα 6:00 μ.μ στήν ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο Λιβάδι τῆς Καρυᾶς  θά τελεσθεῖ τό ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θ Ε Ο…

Ο εορτασμός των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη της Λευκάδος και τους Τσουκαλάδες.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς της πόλεως της Λευκάδος και της Ενορίας των Τσουκαλάδων. Το απόγευμα της Τρίτης, 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Τσουκαλάδων Μέγας Πανηγυρικός  Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,…

Πρόγραμμα τελέσεως Ιερών Ευχελαίων Αγίου Σαρανταημέρου Χριστουγέννων 2018.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΑΣ –ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ: Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, ὥρα 6:00 μ.μ., Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, Λιβάδι Καρυᾶς Ὁμιλητής: Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκονόμος π. Ἰωάννης Λάζαρης   2. Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, ὥρα 6:00 μ.μ., Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καβάλου Ὁμιλητής: Εὐλαβέστατος Διάκονος π. Βασίλειος Ἀρβανίτης      ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ: 1. Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2018,…

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Αγίου Πέτρου.

Το πρωινό της Τετάρτης, 21ης Νοεμβρίου 2018 τελέσθηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αγίου Πέτρου Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πολλοί ήταν οι ευσεβείς χριστιανοί που από νωρίς προσήλθαν στο μικρό Ι. Ναό της Ενορίας του Αγίου Πέτρου προκειμένου να λάβουν λειτουργηθούν και να λάβουν την ευλογία με την ευκαιρία της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της…

Λειτουργικό πρόγραμμα Αγίου Σαρανταημέρου 2018 Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης καὶ εἰς τὰ Ἱ. Μετόχια 1. Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν θὰ τελείται Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἀπὸ 5:15π.μ.-  8:00 π.μ. Κάθε Τετάρτη βράδυ πρὸς Πέμπτη θὰ τελεῖται μικρὴ Άγρυπνία. Ἀπὸ 20:00 μ.μ. – 00:45 π.μ. Καθὲ Σάββατο ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωΐ ἀπό  6:00 π.μ. –  8:30…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής με ομιλητή τον Οσιολογιώτατο Οικονόμο π. Σιλουανό Μεταξά.

Πραγματοποιήθηκε συν Θεώ την ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. η τρίτη ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (Σ.Μ.Α.Γ.) της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με ομιλητή τον Οσιολογιώτατο Οικονόμο π. Σιλουανό Μεταξά, αδελφό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, με τίτλο «Καθένας, λοιπόν, που θα με ομολογήσει Σωτήρα του και Θεό του εμπρός στους ανθρώπους,…

Πραγματοποιήθηκε η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, προστάτου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως

To απόγευμα της Κυριακής, 11 Νοεμβρίου 2018  και ώρα 18:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, προστάτου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Την παρουσία τους έδωσαν πολλοί κληρικοί…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ————————————————

   

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari