<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Διανομή Χριστουγεννιάτικων δεμάτων σε άπορες οικογένειες της Λευκάδας από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Το πρωί της Δευτέρας, 21 Δεκεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μαζί με τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Δημήτριο Χριστόπουλο και τις εθελόντριες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου διένειμε στο κτήριο του «Οίκου Αγάπης» της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, Χριστουγεννιάτικα δέματα με τρόφιμα και είδη…

Υπ᾽αριθμ. 205 Ποιμαντορική Εγκύκλιος ῾῾ Επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2020῾῾ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐλογημένο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως                                «Ὁ Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις” (Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς τῶν Χριστουγέννων) Ἀγαπητά μου…

Και τα Χριστούγεννα, Κατασκήνωση… στο σπίτι!

Μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη συνήθεια των παιδιών της Λευκάδας, η «Κατασκήνωση στην Πόλη» έρχεται στο σπίτι μας διαδικτυακά. Αφού, λόγω των αναγκαίων μέτρων προστασίας από την εξάπλωση της πανδημίας, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και αυτές τις Γιορτές, κατασκηνωτές και στελέχη των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης ετοιμάζονται ήδη και θα συναντιούνται καθημερινά από τις 27…

Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης κατά το διάστημα 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου 2021.

Σέ ἐκτέλεση τῆς ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 80588/15.12.2020 κοινῆς Ὑπουργικῆς ἀπόφασης (ΦΕΚ Β’ 5509), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 6:00 έως καί τήν ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα…

Υπ᾽αριθμ. 207 Ποιμαντορική Εγκύκλιος «Περί τῆς λειτουργίας Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16 Δεκεμβρίου 2020 ἕως καί 7 Ἰανουαρίου 2021» Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Ακολουθεί η υπ᾽αριθμ. 207 Ποιμαντορική Εγκύκλιος «Περί τῆς λειτουργίας Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16 Δεκεμβρίου 2020 ἕως καί 7 Ἰανουαρίου 2021» Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου. Φ.Ε.Κ. 5509/15.12.2020 (Β’ 5509)

Ευχαριστήριο Οίκου Προνοίας (Γηροκομείου) Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Ο ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ), Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων – Ν.Π.Ι.Δ.-Μ/Κ, της Ι. Μητροπόλεώς μας, ευχαριστεί τα κορίτσια της Κινητής Ομάδας Υγείας ΚΟΜΥ Λευκάδας του ΕΟΔΥ, και τον επόπτη ιατρό του Γεν. Νοσοκομείου Λευκάδας κ. Ιωάννη Σαρανταένα, για τη συνεργασία και τον συχνό (δεκαπενθήμερο) δειγματοληπτικό έλεγχο στους τρόφιμους και το προσωπικό του Ιδρύματος, για τον ιό…

Ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου εν όψει των Χριστουγέννων και της ελεύσεως του νέου έτους 2021.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, για μία ακόμη χρονιά δεν θα αποστείλει μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ιδιαίτερες προσωπικές επιστολές με τις ευχές του, εν όψει των Χριστουγέννων και της ελεύσεως του νέου έτους 2021, αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από καρδίας ευχαριστεί όσους είχαν την καλοσύνη να του αποστείλουν ήδη…

Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της «Ἀποστολῆς τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/5-12-2020)».

Ἐπισυνάπτονται παρακάτω: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5391/2264/07.12.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5- 12-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/5-12-2020)», β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Ποικ. 78363 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β ́ 5350/5-12- 2020), μέ θέμα: «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Προκήρυξη θέσεως καθαρίστριας/στή Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείου) Λευκάδος.

Το Δ.Σ. του Οίκου Πρόνοιας Λευκάδος (Γηροκομείου), προκηρύσσει μία θέση καθαρίστριας/στή – γενικών καθηκόντων, με 6/μηνη σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσης. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Αίτηση. Προϋπηρεσία – εμπειρία. Ανεργία. Οικογενειακή Κατάσταση. Γνώσεις (με ιδιαίτερη έμφαση σε πιστοποιημένες γνώσεις Πρώτων Βοηθειών – Φροντιστού Υγείας). Οποιαδήποτε πιστοποίηση που μπορεί να προσμετρηθεί στη μοριοδότηση. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων 08-01-2021 Πληροφορίες:…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί διαδικτυακής δραστηριότητας των ῾῾Μαρτύρων του Ιεχωβά῾῾.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν μέσῳ της υγειονομικής κρίσης, έγινε αποδέκτης από πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα  της Ελλάδος, δεκάδων διαμαρτυριών, σχετικώς με την μέσῳ του διαδίκτυου συστηματική προώθηση σε πολλά επίπεδα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  δεκάδων παραληπτών, σε ηλεκτρονική μορφή, εντύπων της μετοχικής εταιρείας «Σκοπιά» των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά». Εν τῃ ποιμαντική ευθύνῃ…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari