<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Τα συμπεράσματα – πορίσματα του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου.

«Ἰδοὺ δὴ τι καλὸν ἤ τι τερπνόν, ἄλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τῷ αὐτῷ». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ψαλμωδοῦ ὑποδέχθηκε τὸ Γ΄ Μοναστικὸ Συνέδριο, ποὺ συνῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Λευκάδος ἀπὸ 21-23 Σεπτεμβρίου τοῦ 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλος.  Καὶ αὐτὸ τὸ Συνέδριο, κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ…

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Κατηχητών της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το νέο Κατηχητικό έτος 2018 – 2019.

Την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ., παραμονές της έναρξης των Παιδικών και Νεανικών μας Συντροφιών, έλαβε χώρα στο φιλόξενο χώρο της «Καταφυγής» η πρώτη Σύναξη κληρικών και λαϊκών στελεχών που διακονούν στο νεανικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Μετά τον πατρικό χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, το λόγο έλαβε ο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Ι. Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης δηλώνει ότι εκτίθεται σε Δημόσια πλειοδοτική, μυστική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση τεσσάρων ως εστί και ευρίσκονται – μοναστηριακών ακινήτων, ήτοι: α) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 971,67 τ.μ. κειμένου στη θέση «Κουτούπι – Μεγάλο Αλώνι», β) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 2.119,80 τ.μ. κειμένου στη θέση «Άγιος Ιωάννης-Βρύση-Πλατιά Χωράφια», γ)…

Ευχαριστήριο Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος για την διεξαγωγή του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου.

Ὁ Καθηγούμενος  Ἀρχιμ. Νικηφόρος καὶ ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος, αἰσθανόμεθα  τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσους συνέβαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ποὺ διεξήχθη στὴν Ἱερά Μονή τῆς Φανερωμένης ἀπὸ 21 Σεπτεμβρίου ἕως τὴν 23ην ἐ.ἔ. μὲ θέμα «Ὁ Ὀρθόδοξος μοναχισμὸς καὶ σύγχρονες μορφὲς τῆς μοναχικῆς πολιτείας» καὶ ἦταν ἀφιερωμένο…

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 44ης Ιερατικής Σύναξης της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωινό της Τρίτης, 25 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο «Καταφυγή» η 44η από ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Αρχικά τελέσθηκε η  Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίον του κτηρίου της Καταφυγής. Στη συνεχεία, ξεκίνησαν οι εργασίες της Ιερατικής Συνάξεως….

Η τρίτη μέρα των εργασιών του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου.

Τήν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου διεξήχθη  στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης ἡ τελευταία φάση τῶν ἐργασιῶν τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου. Στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου Ἰωσήφ.  Συλλειτούργησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί οἱ Σεβασμιώτατοι  Ἀρχιερεῖς Ν. Κρήνης και Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Κεφαλληνίας κ….

Η δεύτερη μέρα των εργασιών του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου.

Τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 συνεχίστηκαν στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης οἱ ἐργασίες τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου. Προηγήθηκε στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡ τέλεση τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας. Τον θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς Γέροντας Θεόκλητος. Κατά τήν Γ’ Συνεδρία προήδρευσε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος…

Ξεκίνησαν οι εργασίες του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης.

Στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, στίς 21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ἡ ἔναρξη καί ἡ Α΄ Συνεδρία τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο φιλοξενεῖται στόν χῶρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς καί συμμετέχουν σέ αὐτό Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, Σεβαστοί Γέροντες καί Γερόντισσες, μοναχοί…

Ξαναρχίζουν στις 30 Σεπτεμβρίου οι Παιδικές και οι Νεανικές μας Συντροφιές.

Ένα νεανικό σύνθημα τονίζει πως «ζούμε μόνο μια φορά…» Η Εκκλησία μας συμφωνεί με αυτή την πραγματικότητα. Καλεί όμως μικρούς και μεγάλους να πάρουμε τη ζωή μας στα σοβαρά και να αναζητήσουμε το αληθινό της Νόημα κοντά στον Χριστό. Μας καλεί να γνωρίσουμε την αληθινή Ζωή, που έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος· είναι αιώνια,…

Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωϊνό της Πέμπτης, 20 Σεπτεμβρίου 2018 , εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της Συνοδείας αυτου, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Πρίν το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως του Ευσταθίου Λαλαφράγου, συζύγου της δωρήτριας…

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεφύρι Αγ. Πέτρος – Νικολή “Therese Keller” στον Άγιο Πέτρο.

Το απόγευμα της Κυριακής, 16 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του χωρίου του Αγίου Πέτρου η εκδήλωση «Γεφύρι Αγ. Πέτρος – Νικολή “Therese Keller” της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδος, την Εταιρία Λευκαδικών Μελετών και τον Πολιτιστικό…

Ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης στο Βαθύ Μεγανησίου.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εoρτάσθηκε και εφέτος στο Βαθύ Μεγανησίου Λευκάδος η ετήσια μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Κτίτορος της Ιεράς Μονής Δουσίκου Τρικάλων καί Πολιούχου και προστάτου της εν λόγω νήσου της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.     Το πρωϊνό της κυριωνύμου ημέρας, Σαββάτο, 15ης  Σεπτεμβρίου 2018 τελέσθηκε ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ————————————————

   

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΚΑΙ ΤΩΝ Ι. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari