<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα καλοκαιρινών Ιερών Ακολουθιών και έργα αναστηλώσεως και αποκαταστάσεως Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας «Κόκκινης Εκκλησιάς» Πλατυστόμων.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Λευκάδος, στὴν προσπάθειά της γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν περιοχὴ Πλατυστόμων Λευκάδος, ἒχει προβεῖ στὶς παρακάτω ἐνέργειες ἀπὸ τὶς 14 Ιουνίου 2018, ὅταν ἡ διαχείριση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπανῆλθε, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, ξανὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Φανερωμένης. Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἀρχαιολογικῆς…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της μετακομιδής των ιερών λειψάνων των Αγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ και των συν αυτω Νικολάου και Ειρήνης στην Ιθάκη.

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία του κλήρου, των κατοίκων και των αρχών της Ιθάκης πανηγύρισε το Σάββατο, 14 και την Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018 ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ραφαήλ Περαχωρίου την μετακομιδή, εκ της νήσου της Μυτιλήνης στην Ιθάκη, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου και των συν…

Ιερά Αγρυπνία μνήμης Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ    Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α   Την ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 πρός ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, θα τελεσθεί Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Εξωκκλήσιο Αγίου Θωμά Πινακοχωρίου Λευκάδος, με την ευκαιρία της εορτή της μνήμης της Αγίας…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Περαχωρίου Ιθάκης.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  15 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2018, εορτή της μετακομιδής εκ της νήσου Μυτιλήνης εις την νήσο της Ιθάκης των ιερών λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ του Ιθακήσιου,Νικολάου και Ειρήνης εορτάζει κατά την εκκλησιαστική τάξη ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος …

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού.

             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ                 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ                       Β Λ Υ Χ Ο Υ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Ο Σ                                     Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  Α Γ Ι Α Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ…

Πρόγραμμα λειτουργίας «Οίκου Αγάπης» Ιεράς Μητροπόλεως για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 311 00 ΛΕΥΚΑΣ – Τηλ. 2645022415, εσωτ. 5 – fax. 2645025354, e-mail: filtamil@hotmail.com Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ Σας ενημερώνουμε ότι ο «Οίκος Αγάπης» (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα παραμείνει κλειστός κατα το διάστημα από Δευτέρα, 2…

Πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης των Κατηχητικών Συντροφιών της Ενορίας Κατούνας Λευκάδος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 8.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στην πλατείας της Κατούνας Λευκάδος η γιορτή λήξης των Κατηχητικών Συντοφιών της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου της εν λόγω κώμης. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον διαχρονικό συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη, τραγούδια του οποίου απέδωσαν όμορφα τόσο η Νεανική…

Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το Σαββάτο, 23 Ιουνίου 2018 τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Ευσταθίου και Ευτυχίου, συζύγου και υιού αντίστοιχα της δωρήτριας του Ι. Ναού κ. Περσεφόνης Λαλαφράγκου καθώς και της…

Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Καστού και συμπλήρωση 10ετίας από της εκλογής του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ως Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης.

Το πρωί της Κυριακής, 24 Ιουνίου 2018, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, με αφορμή την ετήσια πανήγυρη του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Καστού τέλεσε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, πλαισιώμενος από κληρικούς της τοπικής μας εκκλησίας. Η φετινή πανήγυρη του μικρότερου νησιού της μητροπολιτικής μας περιφέρειας συνέπεσε μάλιστα με την συμπλήρωση 10 ετών…

Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ   * ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ *   ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Κ. Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ     Γίνεται γνωστό στόν ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν Κυριακή, 8 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν…

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου Λευκάδος.

Ι Ε Ρ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ – ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ    Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ἑορτή τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, πανευφήμων καί πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός  Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου – Μεγανησίου Λευκάδος. Τήν παραμονή, ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ,…

O Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Λιβάδι της Καρυάς.

Την Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018 πανηγύρισε κατά την εκκλησιαστική τάξη και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό  η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς, επί τη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari