<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Γίνεται γνωστό ὅτι, τήν ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου θά τελεσθεῖ Θ Ε Ι Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α στό ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ἀπό 7.30 π.μ.  –  9.30 π.μ.

«Τιμήθηκαν οἱ Νεομάρτυρες τῆς Ἰθάκης στά διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση».

Στήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γι’ αὐτήν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἰθάκης καί τή Δημοτική Κοινωφελῆ Ἐπιχείρηση Ἰθάκης «Ὁ Φήμιος» ὑλοποίησε ἕνα διήμέρο ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τῶν εὐκλεῶν γόνων τῆς Ἰθάκης, Ἁγίων…

Υπ. αριθμ. 215 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εράνου Αγάπης 2021 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

ΠρόςΤόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἑμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40) Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Πατέρες, Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως βιώνουμε καθημερινῶς τήν πολύπλευρη κρίση. Ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνεργία ταλαιπωροῦν καί προβληματίζουν τόν ἄνθρωπο, ὁποιασδήποτε τάξης καί…

Πρόγραμμα εορτασμού Συνάξεως Αρχαγγέλου Γαβριήλ Ιεράς Μονής Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων.

Ὡς γνωστόν ἡ  Ἱερά  Μονή  τῆς  Κόκκινης Ἐκκλησιάς πού  βρίσκεται στά Πλατύστομα Λευκάδος ἑορτάζει τὴν κυρία ἑορτή της στὸν Εὐαγγελισμό  τῆς  Θεοτόκου  στὶς  25  Μαρτίου. Δεύτερη ἑορτή  ἡ  Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου  Γαβριήλ τελεῖται  ἀπό τὴν Ἐκκλησία μας στίς 13 Ἰουλίου. Συνεπῶς στίς 12 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα στίς  7.00 μ.μ. θά τελέσουμε τὸν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό….

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Μυροβλύτου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ. επ᾽ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Μυροβλύτου του εκ Ζίχνης, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, Θεία Λειτουργία μετ᾽αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου…

H Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της εορτής της μνήμης της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Βλυχό Λευκάδος.

Το πρωί της Τετάρτης, 7 Ιουλίου 2021, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, εψάλη στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Βλυχό Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, ο Όρθρος και στη συνέχεια τέλέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο…

«Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τή συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση στήν ΙΘΑΚΗ».

Στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πού ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίρως προγραμμάτισε καί ἤδη ὑλοποιεῖ, μέ τήν εὐθύνη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, γιά τή συμπλήρωση διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης συνεργάζεται μέ τόν Δῆμο Ἰθάκης γιά τήν ὑλοποίηση, μεταξύ ἄλλων, ἑνός διημέρου ἑορταστικῶν…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2887/1304/05.07.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19»,

α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2887/1304/05.07.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19», β) τό ὑπ’ ἀρ.πρωτ.: 79709/Θ1/05.07.2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2-7-2021 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ….

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 η 51η Ιερατική Σύναξη της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 έλαβε χώρα το πρωινό της Δευτέρας, 5ης Ιουλίου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος η 51η από ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου Σύναξη των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε τους κληρικούς μας απευθύνοντας λόγους πατρικούς και στη συνέχεια…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού Λευκάδος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Ιερό Μνημόσυνο

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 8.00 π.μ.

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari