<>

Οίκος Αγάπης 4

.

Ο Προστάτης του Γενικού Φιλοπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Ο Προστάτης του Γενικού Φιλοπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

 

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο συστήθηκε, το πρώτον, το έτος 1932 (ΦΕΚ 99/31-3-1932). Επειδή στό μεταξύ μεταβλήθηκαν οί κοινωνικές συνθήκες και οί υλικές ανάγκες του ποιμνίου τής Ιεράς Μητροπόλεως, ο κανονισμός λειτουργίας του αντικαταστήθηκε κατά τό περασμένο έτος (ΦΕΚ 1831/03-09-2009).

Τό Γ.Φ.Τ. λειτουργεί ώς Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέ αυτοτελή διαχείριση, τελεί δέ υπό τόν έλεγχο καί τήν έποπτεία τής Ιεράς Μητροπόλεως.

Έδρα: ή πόλη τής Λευκάδος.

Στεγάζεται στά Γραφεία τής Ιεράς Μητροπόλεως (οδ. Αναπαύσεως 2-4).

Τηλέφωνο: 26450 – 22415 (έσωτ.: 5).

Ώρες: 09.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.. (όλες τίς έργάσιμες ήμέρες)

Υπεύθυνος: Ιεροδ. π. Χριστοφόρος Αραβανής

 

Όσοι έπιθυμούν νά συμπαρασταθούν στό έργο τού Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, μπορούν:

νά καταθέτουν τή δωρεά τους είς τό Γραφείο τού Γ.Φιλοπτώχου Ταμείου ή είς τόν έφημέριο τής ένορίας τους,

νά τήν στέλνουν είς τήν διεύθυνση τού Γ.Φ. Τ. ή

νά τήν καταθέτουν στήν Εθνική Τράπεζα (Αριθμ. Λογαριασμού 399/290000-97.)

Παράλληλα δε να ένημερώνουν τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο γιά τήν έκδοση τής σχετικής αποδείξεως.

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΕΡΑΝΟΥ   ΑΓΑΠΗΣ  «2012»

Ἐν Λευκάδι τῇ 25ῃ Ὁκτωβρίου 2012

Πρὸς τόν εὐλαβῆ κλῆρο, τὴ νεολαία μας, τό φιλόχριστο καί φιλόθεο λαό της Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Ὂπως κάθε χρόνο κατά τήν περίοδο ἀπό 1ης Ἰουλίου ἔως 15ης Σεπτεμβρίου, διενεργήθηκε καί φέτος στήν  μητροπολιτική περιφέρεια Λευκάδος καί Ἰθάκης ὁ Ἕρανος τῆς Ἀγάπης, πού σκοπό ἔχει νά ἀπαλύνει τίς ποικίλες ἀνάγκες τῶν αδελφῶν μας, πού περιμένουν συμπαράσταση καί βοήθεια. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στό κάλεσμα αὐτό ὑπήρξε θετική καί σέ πολλές περιπτώσεις ἀπλόχερη. Παρόλα αὐτά ἡ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας ἀπαιτεῖ ἐτησίως ποσά πολύ μεγαλύτερα ἀπό τα συλλεχθέντα.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμά τόν πιστό καί φιλόθεο λαό Τῆς, γιά τή συνεισφορά τοῦ στήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας, καθώς καί ἐκείνους πού βοήθησαν στήν διενέργεια τοῦ Ἐράνου καί εὔχεται σ’ ὅλους τήν παρά τοῦ Κυρίου, προσωπική καί οἰκογενειακή, χάρη καί εὐλογία.

 Ἀναλυτικά, κατά Ἐνορία, τά ποσά πού συλλέχθηκαν ἀπό τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

2012

1

Εὐαγγελίστρια (Μητρόπολις) Λευκάδος

1360

2

Ἅγιοι Ἀνάργυροι Λευκάδος

1075

3

Ἅγιος Μηνᾶς Λευκάδος

866

4

Ἅγιος Νικόλαος Λευκάδος

1914

5

Γενέσιον τῆς Θεοτόκου ( Παναγία τῶν ξένων) Λευκάδος

1020

6

Ἅγιος Νικήτας

901

7

Ἀλεξάνδρος

0

8

Ἀπόλπαινα

545

9

Ἐπισκοπή – Καλάμου

100

10

Καλαμίτσι

423

11

Κάλαμος

1335

12

Καλλιγόνι

295

13

Καρυῶτες

520

14

Καστός

100

15

Κατούνα – Λυγιά

630

16

Νικιάνα

700

17

Τσουκαλάδες

900

18

Φρύνιον

578

19

Ἱερά Μονή Ὑ.Θ. Πεφανερωμένης Λευκάδος

600

20

Εκτός Ενοριών – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΛ

451

21

Εκτός Ενοριών – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΕΗ

163

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

14476

Β΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

1

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (Μητρόπολις) ἸΘάκης

600

2

Ἱερά Μονή Ὑ.Θ Καθαρών

180

3

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου (Γαρδελάκι) Ἰθάκης

200

4

Ταξιάρχαι Ἰθάκης

170

5

Ἀνωγή

100

6

Ἐξωγή

83

7

Κιόνι

100

8

Λεύκη

105

9

Περαχώρι

300

10

Πλατρειθιᾶς

70

11

Σταυρός

200

ΣΥΝΟΛΟ ΙΘΑΚΗΣ

2088

Γ΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΥΔΡΙΟΥ

1

Νυδρί

1850

2

Ἄλάτρο

0

3

Βαθύ – Μεγανησίου

975

4

Βαυκερή

200

5

Βλυχό

758

6

Κατωμέρι – Μεγανησίου

1000

7

Κατωχώρι

237

8

Νεοχώρι – Ράχη (Νυδρίου)

1075

9

Περιγιάλι

180

10

Πόρος

130

11

Πλατύστομα

237

12

Σπαρτοχώρι – Μεγανησίου

402

13

Φτερνό

263

14

Χαραδιάτικα

346

ΣΥΝΟΛΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

7626

Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

1

Βασιλική

1150

2

Ἅγιος Ἠλίας

225

3

Βουρνικᾶς

330

4

Εὔγηρος

215

5

Κοντάραινα

110

6

Μαραντοχώρι

646

7

Σύβρος

300

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

2976

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

1

Ἅγιος Πέτρος

775

2

Ἀθάνι

200

3

Δράγανο

125

4

Κομηλιό

100

5

Νικολῆς

62

6

Χορτάτα

209

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

1471

ΣΤ΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

1

Καρυά

1410

2

Ἀσπρογερακάτα

105

3

Δρυμῶνας

205

4

Ἐγκλουβή

288

5

Ἐξάνθεια

300

6

Κάβαλλος

312

8

Λαζαράτα

500

9

Πηγαδησάνοι

120,60

10

Πινακοχώρι

180

11

Σπανοχώρι

241

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

3781

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

32345

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ   Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ