<>

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,περί της διασφαλίσεως της ηλεκτροδοτήσεως εις ευπαθείς ομάδας καταναλωτών.

Categories: Τελευταία νέα

«Περί τς διασφαλίσεως τς λεκτροδοτήσεως ες επαθες μάδας καταναλωτν»

Αριθμ Πρωτ. 5141
Διεκπ. 2320
Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ἰωάννου Μανιάτη, περί τῆς ἀναστολῆς τῶν διακοπῶν ἠλεκτροδοτήσεως λόγῳ χρεῶν καί τῆς ἀμέσου ἐπανασυνδέσεως παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διά τάς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐγγεγραμμένοι εἰς τούς καταλόγους τῶν κοινωνικῶν – προνοιακῶν δομῶν, Δήμων, Περιφερειῶν καί τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκδίδωνται ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων βεβαιώσεις περί τῆς καταστάσεως τῶν ὑπ’ αὐτῶν σιτιζομένων ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον βοηθουμένων, ὥστε αἱ οἰκογένειαι, τῶν ὁποίων ἔχει διακοπῆ ἡ ἠλεκτροδότησις, νά ἔχωσι τό δικαίωμα ἐπανασυνδέσεως.

Οἱ κατάλογοι τῶν συγκεκριμένων ὁμάδων πληθυσμοῦ θά ἀποσταλοῦν ἀνά νομόν, ὅπου ἐπισήμως συγκροτοῦνται εἰδικαί ἐπιτροπαί ἐξ ἐκπροσώπων τῆς Δ.Ε.Η. καί τῆς Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., τῶν Δήμων καί τῶν Περιφερειῶν, ἐκ τῶν ὁποίων θά λαμβάνονται αἱ σχετικαί ἀποφάσεις διά τήν ἐπανασύνδεσιν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

 

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ