<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 66

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. 454                                                                                        Ἐν Λευκάδι, τῇ  26ῃ Μαρτίου 2012

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

«Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καί ἀόρατος˙ Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

(Κανόνας τοῦ Πάσχα).

 Ἀγαπητοί πατέρες καί προσφιλεῖς ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ,

 Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας ἀπόψε, μέ τίς ἀναμμένες ἀναστάσιμες λαμπάδες καί τά φωτισμένα πρόσωπα τῶν ἑκατομμυρίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, πού ψάλλουν ὅλοι μέσα ἀπό τίς ψυχές τους τόν θριαμβευτικό ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!» Ἄστραψε ξαφνικά ὁ οὐρανός, κατέβησαν οἱ ἄγγελοι, ἐσείσθη καί ἀνετράπη ὁ λίθος, «ὅς ἦν μέγας σφόδρα ἀπό τῆς θύρας τοῦ μνημείου» (Μαρκ. ιστ’ 4).

Τό ἀνέσπερο φῶς ἀνέτειλε μέσα ἀπό τόν περίκλειστο τάφο καί μέσα στόν λυτρωτικό φωτισμό τοῦ Οὐρανοῦ ἀνέστη ὁ Χριστός ἀπό τῶν νεκρῶν, οἱ φύλακες ἔκθαμβοι καί περιδεείς κατέπεσαν στή γῆ καί οἱ φωτεινές δέσμες τῶν ἀκτίνων τῆς Ἀναστάσεως, πλημμυρίζοντας τήν Γῆ, ἐπανέφεραν τήν λάμψη τοῦ οὐρανίου φωτός, τήν θέα τοῦ Οὐρανού στόν κόσμο, τήν ἴδια τήν ἐλπίδα τοῦ κόσμου.

Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, τό κοσμοϊστορικό καί σωτήριο, γίνεται μιά μεγάλη εὐκαιρία γιά στοχασμό καί συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς μας στόν κόσμο. Εἴμαστε ὁδῖτες τῶν παρόντων. Μπήκαμε στό στάδιο τῆς ζωῆς ἀπό μιά εἴσοδο καί σπεύδουμε ὁλοταχῶς πρός τήν ἔξοδο.

Ἀδελφοί μου, παιδιά μου,

Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, εἶναι μήνυμα ζωῆς, ἐλπίδας, χαρᾶς καί δημιουργίας. Ἀρκεῖ ὁ ἀγώνας μας νά ἔχει ὡς σκοπό «τοῦ γνῶναι τόν Χριστόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καί τήν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ» (Φιλιπ. γ’ 10). Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους ἀπόψε νά προσέλθουν καί νά συμμετάσχουν στή λαμπρή πανήγηρη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐμπρός, λοιπόν, μέ πίστη καί αἰσιοδοξία νά προχωρήσουμε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἄς πανηγυρίζει ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος˙ διότι ὁ Χριστός, ἡ αἰώνια εὐφροσύνη, ἔχει ἀναστηθεῖ.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά σᾶς εὐλογεῖ ὅλους καί νά φωτίζει μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του τά βήματα τῆς ζωῆς μας.

 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἀναστασίμων εὐχῶν

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  

… Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος