<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ,Τελευταία νέα

icxc

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ

κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2015

Πρός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

                                                 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,

εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν

καί ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τόν νέον ἐνιαυτόν

τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Μέ τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερα στό νέο ἐνιαυτό τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

Ἡ νέα χρονιά, πού ἀνέτειλε πρίν λίγες μόλις ὧρες, ἔχει γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχολογία τή δυναμική μιᾶς καινούριας ἀρχῆς. Γι’ αὐτή τή νέα χρονική ἀφετηρία στόν κύκλο τῆς ζωῆς μας ὁλοθύμως καί ἐκτενῶς προσεύχεται ἡ κοινή φιλόστοργη Μητέρα μας, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, στόν Φιλάνθρωπο Θεό καί Κύριό μας, ὥστε νά εὐλογήσει δαψιλῶς «τόν στέφανον τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ», ἀλλά καί κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητός Του.

Εἶναι ἀλήθεια πώς καί ἡ τωρινή Πρωτοχρονιά μᾶς βρίσκει καί φέτος μέσα στά προβλήματα τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς ὕφεσης, τῆς ποικίλης σύγχυσης, τῶν ἀναταραχῶν, τῶν τρομοκρατικῶν χτυπημάτων, τῆς πείνας καί τῆς ἀνεργίας, χωρίς νά διαφαίνεται κάπου μία ἀχτίδα φωτός.

Δυστυχῶς ἡ πραγματικότητα εἶναι ζοφερή. Τρέμει κανείς, ὅταν ἀτενίζει τόν ἀλληλοσπαρασσόμενο κόσμο μας. Κοιτάξτε, ἀδελφοί μου, τά γεγονότα. Παρακολουθῆστε τήν ἐπικαιρότητα. Ἐνωτισθῆτε τίς κραυγές μυριάδων ἀθώων ὑπάρξεων πού ὑποφέρουν ἐξ αἰτίας τῆς ἀπανθρωπιᾶς, τῆς ἔλλειψης ἀγάπης, τῆς ἀποστασίας μας γενικῶς ἀπό τό Θεό.

Προσπαθοῦμε νά λύσουμε τά προβλήματα τῶν πολέμων, τῆς πείνας, τῆς ὀδύνης, κάνοντας συμβούλια καί διαβούλια. Πῶς ὅμως νά ἐπιλυθοῦν ὅλα αὐτά τά προβλήματα, ἀφοῦ ἀπό τήν κοινωνία μας ἐκδιώξαμε τόν Θεό; Δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται!

Τό πολυπόθητο δῶρο τῆς Εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν θά προέλθει ἀπό ἀλλοῦ παρά μόνο ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Σαρκωθέντα Θεό.

Μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπου τά πάντα φωτίζονται, μεταμορφώνονται καί καινοποιοῦνται ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς αἰωνιότητος, διδασκόμεθα νά ζοῦμε ἀγωνιζόμενοι κατά Χριστόν γιά τό «νῦν» ὡς ἀληθῆ πρόγευση καί προστάδιο τοῦ ἀτελεύτητου «ἀεί» τῆς ὑπέρχρονης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Μακριά ἀπό τό Θεό ὅμως χάνονται τά πάντα! Ἀρκετά πειραματιστήκαμε καί ἀρκετά δοκιμαζόμαστε, πληρώνοντας βαρύτατο φόρο αἵματος καί Πνεύματος. Ὑψώνοντας χεῖρας ἱκεσίας πρός τόν ἐν σαρκί φανέντα Θεόν ἡμῶν «δεόμεθα ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Εἴθε ὁ φιλάγαθος Κύριος, ὁ φιλόστοργος Δεσπότης τῆς ζωῆς μας νά εὐλογήσῃ ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2015 ἀπό τόν ἀκένωτο θησαυρό τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του.

Ἡ δέ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 

 

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος