<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2015 Πρός Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.                                                   Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν καί ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».   Ἀγαπητοί μου Πατέρες…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.                                                   «Χριστός Γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστός ἐξ Οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε…»   Ἀγαπητά μου παιδιά Πνευματικά, Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ περιβάλλεται τή…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2014                                                   ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                   δι’ Ἀναστάσεως Χριστοῦ Ποιμενάρχης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός τόν εὐσεβῆ Ἱερό κλῆρο, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες, καί τόν ἁγιόλεκτο λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά.                                                   «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτή (Ψάλμ. 117…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ   Πρός Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως «Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται… εἰς τό σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Μτθ. κ, 18-19)           Ἀγαπητοί μου πατέρες καί Ἀδελφοί,     …

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ’ ἀριθμ. 93 «ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ὁ Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία…» Ἡμέρα χαρᾶς καί πηγή εὐλογιῶν καί ἁγιασμοῦ ἡ σημερινή ἡμέρα, πατέρες τιμιώτατοι καί ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί οἱ πανέλληνες, ὅπου γῆς, τά ἐλευθέρια τῆς μικρῆς, ἀλλά μαρτυρικῆς τους πατρίδος. Τό ἱερό καί ζωηφόρο μήνυμα τῆς…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2013 ΘΕΟΦΙΛΟΣ διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα…». (Καταβασία τοῦ Πάσχα)   Ἀγαπητοί Πατέρες καί προσφιλεῖς ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται… εἰς τό σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Ματθ. κ, 18-19.)  Ἀγαπητοί μου πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἀποκαλυπτικός ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής γιά τόν…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΟΥ 1821» (25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 – 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) Πρός Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐνταῦθα                                                    «Ἤγγειλεν Υἱόν Ἄγγελος τῇ Παρθένῳ, Πατρός μεγίστης Ἄγγελον βουλῆς μέγαν». Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, Διπλῆ ἑορτή σήμερα ἑορτάζουμε…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ» Πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καὶ Ἰθάκης   «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα….»                                                           (ἰδιόμελον τοῦ ὄρθρου)   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παιδιὰ μου, Βρισκόμαστε στά πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἤδη ἀπὸ αὔριο, Καθαρὴ Δευτέρα, ἡ Ἁγία μας…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74

ΘΕΟΦΙΛΟΣ διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Ποιμενάρχης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης   Ἀριθμ. Πρωτ.  1650                                                   Ἐν Λευκάδι, τῇ 20ῃ Δεκεμβρίου 2012    Πρός Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως   Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, παιδιά μου,  Ἡ ζωή εἶναι ἕνα ταξίδι. Σάν τό ταξίδι πού ἔκανε κάποτε πάνω…