<>

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

«περί τῆς αἱρέσεως τῶν Χιλιαστῶν – Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»

Πρός

Ἅπαντας τούς εὐλαβεστάτους Κληρικούς

Καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λευκάδος και Ἰθάκης.

Ἐ ν τ α ῦ θ α.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μόνο ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ σώζει τόν ἄνθρωπο. Αὐτήν τήν ἀλήθεια μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἦρθε στόν κόσμο γιά νά «κηρύξει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ» (Μαρκ. 1,14). Νά διδάξει καί νά «μαρτυρήσει γιά τήν ἀλήθεια» (Ἰω. 18,37). Γνωρίζοντας, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἐλευθερώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία (Ἰω. 8,32). Ὑπακούοντας σ’ αὐτήν (Α΄ Πέτρ. 1,22) μετέχει στήν ἀληθινἠ ζωή (Ἰω. 14,6). Ἀπέναντι στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται ἡ πλάνη καί ἡ αἵρεση. Ἡ πλάνη ἀρνεῖται τήν ἀλήθεια καί ἡ αἵρεση τήν νοθεύει. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος πού ἔπεσε σέ πλάνη ἤ παρασύρθηκε ἀπό τήν αἵρεση χάνει τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας.

Ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι «ὁ στύλος καί τό στήριγμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3,15), ἀπό τά πρῶτα χρόνα ἀκόμη, ἀγωνίστηκε σκληρά νά κρατήσει ἀκέραιη καί ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια, πού μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστός. Ἄνθρωποι αἱρετικοί, πού προσπάθησαν νά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια, ἐμφανίστηκαν πολλοί. Ἀπό τούς πιό ἐπικίνδυνους αἱρετικούς τῶν ἡμερῶν μας εἶναι καί οἱ Χιλιαστές. Σ’ αὐτούς ἀναφέρεται ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος καί σκοπό ἔχει νά σᾶς πληροφορήσει γιά τό τί πρέπει νά γνωρίζετε γι’ αὐτούς. Οἱ χιλιαστές εἶναι ἀπό τούς πιό φοβερούς αἱρετικούς ὅλων τῶν ἐποχῶν, διότι υἱοθέτησαν καί κηρύττουν τίς περισσότερες ἀπό τίς πλᾶνες, πού ὑποστηρίχθηκαν κατά καιρούς ἀπό τούς διαφόρους αἱρεσιάρχες. Σ’ αὐτές πρόσθεσαν καί πολλές ἄλλες.

Οἱ Χιλιαστές:

  1. Ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη Ἁγίων καί ἑπομένως τίς μεσιτεῖες τους καί τήν τιμητική προσκύνησή τους ἐκ μέρους τῶν πιστῶν.
  2. Δέν πιστεύουν στήν Ἐκκλησία. Ἀρνοῦνται τήν σωστική χάρη τῶν μυστηρίων. Πολεμοῦν ἤ διαβάλλουν τούς κληρικούς.
  3. Δέν χρησιμοποιοῦν ἤ δέν τιμοῦν τό Σταυρό.
  4. Εἶναι χαρακτηριστικό: Δέν κάνουν ποτέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ! Φτάνουν μάλιστα ν’ ἀποκαλοῦν ἐμᾶς τούς χριστιανούς πού τόν προσκυνοῦμε εἰδωλολάτρες!
  5. Δέν τιμοῦν ἤ δέν προσκυνοῦν τίς εἰκόνες, ἀλλά τίς χλευάζουν ἤ τίς καταπατοῦν.
  6. Δέν παραδέχονται ὄχι μόνο τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀλλ’ οὔτε καί τήν προσωπική Του ὑπόσταση. Τό θεωροῦν ἁπλῶς ἐνεργό δύναμη τοῦ Θεοῦ.
  7. Ἀρνοῦνται τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας καί διδάσκουν πώς εἶναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτή καί μόνο ἡ πλάνη τους δείχνει πώς εἶναι «ἀντίχριστοι» ( Α΄ Ἰω. 2,18).
  8. Ἀπορρίπτουν ὄχι μόνο τήν πίστη στόν Τριαδικό Θεό, ἀλλά φτάνουν νά γράψουν πώς ἡ τριαδική διδασκαλία προέρχεται ἀπό «τή διάνοια τοῦ Σατανᾶ».

 Ἡ ὀργάνωση τῶν χιλιαστῶν ξεκίνησε τόν περασμένο αἰῶνα (1881). Ἱδρυτής καί πρῶτος ἀρχηγός ὑπῆρξε ὁ ἀμερικανοεβραῖος ἔμπορος Κάρολος Ρῶσσελ. Τά πιό γνωστά ὀνόματά τους εἶναι χιλιαστές καί μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Χιλιαστές ὀνομάστηκαν, γιατί πιστεύουν πώς ὁ Χριστός θά ἔρθει στή γῆ γιά νά ἐγκαθιδρύσει μιά ἐπίγεια βασιλεία, πού θά διαρκέσει χίλια χρόνια. Ἔφτασαν μάλιστα νά ὁρίσουν καί χρονολογίες γιά «τέλος τοῦ πονηροῦ κόσμου» καί τήν ἔναρξη τῆς βασιλείας πού, βέβαια, διαψεύστηκαν. Τόσο γιά τίς φοβερές πλᾶνες πού διδάσκουν ὅσο καί γιά τό σύστημα πού ἀκολουθοῦν, προκειμένου νά μᾶς αἰχμαλωτίσουν στήν αἵρεσή τους, εἶναι ἀνάγκη, νά εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοί γιά νά ἀντιδράσουμε σωστά.

Ἄν ἐμφανιστοῦν χιλιαστές στήν κοινωνία καί τή γειτονιά μας, δέν φτάνει ἐμεῖς μόνο νά μήν τούς ἀνοίξουμε τήν πόρτα ἀλλά νά ἐνημερώσουμε σχετικά καί τούς ἄλλους γι’ αὐτούς. Μακριά ἀπό τά χέρια μας τά περιοδικά τους «ΣΚΟΠΙΑ» καί «ΞΥΠΝΑ», καθώς καί τά διάφορα βιβλία τους.

Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὁ Κύριος μᾶς ζητᾶ ν’ ἀγαπᾶμε ὅλους τούς ἀνθρώπους. Λυπούμαστε βαθιά γιατί οἱ χιλιαστές πρόδωσαν τήν πίστη τους κι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἀνήκουμε ὡς Χριστιανοί στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τήν Ἐκκλησία πού κράτησε ἀνόθευτη κι ἀπαραχάρακτη τήν ἀλήθεια, τήν ὁποία ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους ὁ Χριστός ἤ μᾶς παρέδωσαν οἱ πόστολοί Του.

Ἀδελφοί μου, παιδιά μου,

Ἰδιαίτερα ὀφείλουμε νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, πού εἶναι ὁ ζωντανός λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους μας ὄχι ἁπλῶς νά Τόν γνωρίσουμε, ἀλλά νά ζήσουμε τή δική Του ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία πού ὁ Ἴδιος ἵδρυσε.

Ἡ συνεπής χριστιανική ζωή ὅλων μας εἶναι ἡ πιό πειστική ἀπόδειξη ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἡ μόνη ὀρθή πίστη. Ὁ Χριστιανός πού ζεῖ ἑνωμένος μέ τό Χριστό μέ τή συχνή προσευχή, μέ τήν τακτική συμμετοχή του στά μυστήρια καί τήν κοινή λατρεία, τή ζωή καί τά ἔργα τῆς Ἐνορίας του, βρίσκεται σέ ἀσφάλεια. Ἀνήκοντας ὀργανικά καί ὄχι τυπικά στά λογικά πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δέν κινδυνεύουμε ἀπό τούς λύκους, τούς διαφόρους δηλαδή αἱρετικούς.

Μετά πατρικῆς, ἐν Χριστῷ, ἀγάπης

Ὁ Ποιμενάρχης σας

… Ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ