<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 61

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Ποιμενάρχης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

 

Ἀριθμ. Πρωτ.  1710                                                          Ἐν Λευκάδι, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2011

 

Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, παιδιά μου,

Διανύουμε ἤδη τίς πρῶτες ὧρες τοῦ νέου ἔτους 2012 καί θέλουμε ὅ,τι κακό συνέβη στή διάρκεια τοῦ 2011 νά ξεχασθεῖ καί μιά νέα σελίδα νά ἀνοίξει στή ζωή μας.

Το κακό κυριαρχεῖ στόν κόσμο καί σημαδεύει τή ζωή μας. Μέσα στόν περασμένο χρόνο 2011 ἐζήσαμε πολλές καταστάσεις, τήν οἰκονομική κρίση, τήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τά προβλήματα τῶν μεταναστῶν, κ.ἄ. Ἡ Πρωτοχρονιά εἶναι ἀσφαλῶς σημαντικός σταθμός στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, εἴτε ἐπειδή ὑπάρχει σ’ὅλους τούς ἀνθρώπους τό αἴτημα τῆς συνεχούς ἀνανεώσεως ή τῆς νίκης τοῦ χρόνου, τῆς ματαιότητας καί τῆς φθορᾶς, εἴτε ἐπειδή στηρίζεται ἡ ἐλπίδα τους γιά τήν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῆς ζωής τους, γιά τούς ὁποίους κάθε ἄνθρωπος ἀγωνίζεται καί προσπαθεῖ. Ἡ μορφή τοῦ Μ. Βασιλείου προβάλλεται σήμερα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ὡς ἀλάνθαστος ὁδοδείκτης στήν σωστή συμμετοχή τοῦ πιστοῦ στήν λατρεία τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Πράγματι, ἡ ζωή τοῦ Μ. Βασιλείου ἦταν μιά συνεχής πράξη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Βιώνοντας καθημερινά ὡς γνήσιος μαθητής τοῦ Χριστοῦ κατάφερε νά μεταδώσει στούς χριστιανούς τῆς ἐποχής του ἀλλά καί διαχρονικά τό ἀληθινό μήνυμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, αὐτό που δίνει νόημα στή ζωή μας καί πάνω ἀπ’ ὅλα ὁδηγεῖ στήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, χειραγωγεῖ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού δίνει νόημα στό χρόνο καί τόν μεταβάλλει σέ ὁδό ἁγιότητος. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς δείχνει ποιό εἶναι τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωής∙ καί αὐτό ἐμπεριέχεται στήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ νά ἀγαποῦμε τό Θεό καί τόν συνάνθρωπο: «ἐν ταύταις ταίς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμονται» (Ματθ. 22,40).

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

 Ὁ τόπος πού ζοῦμε εἶναι προσωρινός, γιατί «ούκ ἔχομεν ὦδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἐβρ. 13,14) καί ὁ χρόνος πού τόν συνοδεύει εἶναι μιά προθεσμία, ὥστε νά ἐτοιμαστοῦμε γιά τά Ἄνω, γιά τόν γλυκύ Παράδεισο πού τόσο ἐπόθησε ἀλλά καί κατέκτησε μέ τήν ζωή του ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Μέγας Βασίλειος. Αὐτή εἶναι ἡ πίστη τῆς Ἐκκκλησίας ἡ ὁποία ἕρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ στό σημερινό κόσμο. Στόν κόσμο τοῦ ὑλισμοῦ καί τῆς ἰσοπέδωσης. Μόνο μέσα ἀπό μιά πορεία Ἁγιότητος ἀλλάζει ὁ κόσμος, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος. Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό ἐμᾶς, δέν ζητᾶ τίποτα. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τόν Χριστό «χθές καί σήμερον τόν αὐτόν καί εἰς τούς αἰώνας»∙ προσφέρει τό βρέφος τῆς Βηθλεέμ, τό «παιδίον νέον», «τόν πρό αἰώνων Θεόν» «ὡς τό πρόσωπο πού ἡ σχέση μαζί Του σώζει καί ἁγιάζει. Εἴμαστε πρόθυμοι νά ἀναζητήσουμε τόν Χριστό στή ζωή τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας; Μ’αὐτές τίς σκέψεις ἀφήνουμε τόν περασμένο χρόνο κί ἀτενίζουμε τό 2012, μέ προσευχή, μέ τήν ὑπόσχεση ἀλλαγής, μέ τήν ἐλπίδα τῆς ὑπέρβασης τοῦ χρόνου καί τῆς συμμετοχής μας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2012.

 Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί θερμῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

 Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Α Σ

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος