<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Ποιμενάρχης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

 

Ἀριθμ. Πρωτ.  1650                                                   Ἐν Λευκάδι, τῇ 20ῃ Δεκεμβρίου 2012

  

Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, παιδιά μου,

 Ἡ ζωή εἶναι ἕνα ταξίδι. Σάν τό ταξίδι πού ἔκανε κάποτε πάνω σέ καράβι, δέσμιος πρός τή Ρώμη γιά νά δικαστεῖ, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος. Στή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του, ὅπως περιγράφεται μέσα στό βιβλίο τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», τόν βρῆκαν πολλές τρικυμίες. Μιά ἀπ’ αὐτές ἦταν καταστροφική. Ναυάγησε…… Χάθηκαν ὅλα τά ὑπάρχοντα ὅσων ἦταν στό πλοῖο, τροφές, ροῦχα, χρήματα. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως χάρις τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔμειναν σῶοι. Γιατί πίστεψαν στά λόγια  τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού τούς ἐμψύχωνε, μετά ἀπό θεϊκή ἀποκάλυψη.

 Ἤδη βρισκόμαστε σ’ ἕναν καινούργιο χρόνο.  Ξεκινήσαμε κι ἐμεῖς ἕνα καινούργιο ταξίδι. Θά ἔχουμε τρικυμίες. Θά ὑπάρξουν δυσκολίες. Θά χάσουμε πολλά ἀπό τήν ἄνεση καί τίς συνήθειες πού εἴχαμε. Ἀξία ἔχουν ὄχι αὐτά πού χάνονται, ἀλλά ἡ ζωή πού ζοῦμε. Ὅχι αὐτά πού φθείρονται, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.

 Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά κάνουμε μιά καινούργια ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα μέ ἄλλες προτεραιότητες καί ἄλλες ἀξίες; Νά ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς ὡς ἄλλοι ναυαγοί, ὅπως οἱ συνταξιδιῶτες τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας;

Ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι θετική, τότε οἱ πράξεις καί οἱ ἐνέργειές μας καθοδηγοῦνται ἀπό τήν πίστη. Πίστη σημαίνει ἐμπιστοσύνη. Ἐμπιστεύομαι τόν Χριστό καί στίς καλές καί στίς κακές μέρες. Ἀφήνομαι στά χέρια Του νά ὁδηγεῖ τή ζωή μου καί στή χαρά καί στή δυσκολία. Τόν κάνω Κύριο τῆς ζωῆς μου, ἀφοῦ μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι: «πάντα δυνατά τῶ πιστεύοντι» (Μαρκ. 9,23).

Ὅταν ὑπάρχει πίστη, τότε ἡ δύναμη στίς δυσκολίες ἀποκαλύπτεται. Ὁ  πιστός γεμίζει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποκτῶντας πρῶτα ἀπ’ ὅλα θάρρος.  «Θαρσεῖτε,….. μή φοβεῖσθε» (Ματθ. 14,27). Ἡ  ζωή δέν γίνεται νά εἶναι πάντοτε ἤρεμη, θά ὑπάρξουν καί δυσκολίες. Ἄν μᾶς κυριεύσει ὁ φόβος, φυσικό ἐπακόλουθο εἶναι ἡ δειλία. Τότε ὅμως μένουμε στά ἴδια, ἀμετακίνητοι καί ἴσως καί σέ χειρότερα. Ὅταν χάνουμε τά χρήματα μας, χάνουμε πολλά. Ὅταν χάνουμε ἀνθρώπους μας, χάνουμε περισσότερα. Ὅταν χάνουμε τό θάρρος μας, χάνουμε τά πάντα. Θάρρος, λοιπόν καί τόλμη στό ταξίδι τῆς ζωῆς.

Κανείς ὅμως δέν πάει μπροστά, χωρίς τιμιότητα. Μπροστά στούς πειρασμούς καί στά διλήμματα φαίνεται ἡ ἀξία καί ἡ ἀνθρωπιά μας. Ὁ εὔκολος δρόμος τῆς παράβασης καί τῆς παρανομίας τελικά μᾶς ὁδήγησε στό γκρεμό. Ὁ δύσκολος δρόμος τῆς τιμιότητας θά φέρει τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία. Ὅσοι διατηροῦν τήν ἐλπίδα τους στό Χριστό στηρίζουν τή ζωή τους σέ γερά θεμέλια. Ἔχουν τή δύναμη νά ξεπερνοῦν τά ἐμπόδια καί ἡ διάθεσή τους ἀλλάζει, ὥστε νά αἴσθάνονται: «θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι». (Β΄Κορ. 8-9).

Ἀδελφοί μου,

Τό ταξίδι τῆς ζωῆς συνεχίζεται. Ὁ νέος χρόνος ξεκίνησε μέ προσδοκίες καί ὄνειρα, ὥστε νά εἶναι καλύτερος γιά τόν καθένα μας, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας. Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε πῶς θά πορευθοῦμε σ’  αὐτό τό ταξίδι. Ὁ Χριστός σέβεται τήν ἐλευθερία τῶν ἐπιλογῶν μας, ὅμως τήν εὐθύνη τῶν ἀποτελεσμάτων της, τήν ἔχουμε ἐμεῖς. Ἄς μείνουμε κοντά Του μέ ὑπομονή, ὥστε νά δεχόμαστε τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια τῆς ζωῆς μέ πίστη, χωρίς νά ἀπελπιζόμαστε, χωρίς νά ὑποχωροῦμε, χωρίς νά ἐγκαταλείπουμε.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καλή χρονιά κι εὐλογημένη. Τό 2013 νά γίνει ἀφετηρία γιά ἕνα νέο ξεκίνημα πού θά μᾶς ὁδηγήσει σέ μιά καλύτερη ζωή, πιό ποιοτική καί πιό εὐλογημένη.

Χρόνια πολλά !

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογία.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Α Σ

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος