<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ,Τελευταία νέα

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΗΜΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα

καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται… εἰς τό σταυρῶσαι,

καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Ματθ. κ, 18-19.) 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀποκαλυπτικός ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής γιά τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου! Τά προφητοκτόνα Ἱεροσόλυμα, πού φονικά πολέμησαν τούς «ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ» Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι διακόνησαν τό ἱερό μυστήριο τῆς ἐρχόμενης Ἐλπίδος, δηλαδή τοῦ «ἀναμενόμενου» Σωτῆρος Χριστοῦ, πρόκειται νά γίνουν καί Θεοκτόνα. Ὁ Σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού γίνεται ἄνθρωπος, ὁ Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρωπος Χριστός, πορεύεται «πρός τό ἐκούσιον Πάθος», προκειμένου νά ἐπισφραγίσει τήν σωτηριώδη ἀποστολή Του μέ τόν μαρτυρικό Σταυρό καί τήν φωτοπλημμύριστη Ἀνάστασή Του.

Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση παραμένουν τά κεντρικά σημεῖα ἀποκάλυψης τοῦ Θεοχάρακτου μηνύματος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, φανερώνει δραματικά καί ἔντονα, τό ζωηφόρο μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται στόν κόσμο γιά νά προσφέρει σ΄ αὐτόν τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ Σταυρός πλέον δέν εἶναι τό ταπεινωτικό ὄργανο καταδίκης τῶν ἀμαρτωλῶν. Εἶναι ἡ καθαρή ἔκφραση τῆς ἄπειρης συγκατάβασης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Εἶναι τό λυτρωτικό καί πάντοτε ζωντανό μυστήριο τῆς προσφορᾶς τῆς θείας συγγνώμης καί τῆς ἀπολύτρωσης, πού μπορεῖ ὁ ἐν μετανοίᾳ εὐρισκόμενος ἄνθρωπος νά ἀπολαμβάνει. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ νίκη καί ὁ θρίαμβος ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας∙ τῆς δολιότητος καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ ἐλπιδοφόρα ἐπιβεβαίωση τῆς ἀμάραντης καί ζωντανῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ∙ εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν ὁποία θά ζήσουν αἰώνια οἱ δίκαιοι, οἱ σεσωσμένοι. Ὁ  Σταυρός προσφέρει τήν σωτηρία καί ἡ Ἀνάσταση  τήν δόξα τῆς αἰωνιότητος.

Αὐτό ἀκριβῶς τό γεγονός τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀνάστασης, τό ὀποῖο τόσον ἐκφραστικά μέ τίς ἱερές διδαχές τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν λειτουργικῶν κειμένων σ΄ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Ἑβδομάδα σκορπίζεται καί μᾶς προκαλεῖ λυτρωτικά, εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Μητέρας μας Ἐκκλησίας. Πόσο ἐκφραστικό ὁ ταπεινός γίγαντας Ἀπόστολος Παῦλος τό ἐκφράζει: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α’ Κορ. ιε’-14).

Ὁ Ἰησοῦς ἦλθε καί διακόνησε τόν κόσμο μέ τά τρία ἀξιώματά Του. Τό προφητικόν, τό ἀρχιερατικόν καί τό βασιλικόν. Ἐδίδαξε τήν ἀληθινή Θεογνωσία καί Θεοσέβεια, προσέφερε τήν ζωή Του ἐπάνω στόν Σταυρό. Ἐπάτησε τόν θάνατο μέ τήν Ἀνάστασή Του καί «ἐχαρίσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον». Αὐτά τά τρία Ἀξιώματα τοῦ Κυρίου ἐπισφραγίζονται μέσα στό Μυστήριο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Νά γιατί ἡ Μεγάλη Ἐβδομάδα εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Λειτουργική Της ζωή ξεκινᾶ, περιστρέφεται καί ὑπάρχει γύρω ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση. Τά Ἁγιαστικά Μυστήρια ἀπορρέουν ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση. Ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μέσα στούς αἰῶνες εἶναι μαρτυρικός Σταυρός καί λυτρωτική Ἀνάσταση.

Αὐτό τό μυστήριο, ἐντονώτερα καί διδακτικώτερα, δοξολογοῦμε καί ὑμνοῦμε τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά ζήσουμε, ἀγωνιστικά καί προσωπικά, τήν νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου. Στοιχεῖα τῆς ζωῆς εἶναι σίγουρα εἶναι ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως νίκησε , μέ τόν ἐπώδυνο Σταυρό καί τήν ζωοδώρητη Ἀνάστασή Του, τόν θάνατο καί προσέφερε αὐτή τή νίκη στόν κάθε πιστό Χριστιανό. «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰώνα» (Ἰω. ια΄ 25-26). Ἔκτοτε ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου προεκτείνει τήν ζωή μας στήν αἰωνιότητα, γιά τήν ὁποία πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἡμέρα σήμερα ἀποτελεῖ τήν ὠραία Πύλη ἀπό τήν ὁποία ὁ πιστός ἄνθρωπος θά βιώσει τό ρῖγος τοῦ Γολγοθᾶ, μέ τήν μετάνοια καί τήν συμμετοχή του στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, καί θά δοξολογήσει χαρούμενος τόν Ἀναστημένο Θεό μας.

 Ἡ Ἐκκλησία μας, φιλόθεα, φιλόστοργα καί φιλάνθρωπα συμπεριφερόμενη, θά σηκώσει καί πάλι τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου Της. Στήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ ἀνατέλλει ἡ Ἀνάσταση, ὁ θρίαμβος, ἡ νίκη. «Αὔτη ἐστίν ἡ νίκη, ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰωαν. ε’,4), διδάσκει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Δέν νίκησαν οἱ Σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ. Νικητής εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Κύριος.

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

 Ἄς συνοδοιπορήσουμε αὐτή τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα μέ τόν Μεγάλο Ἀθῶο τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Δέν ζητεῖ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀπό ἐμᾶς ὑπέρογκα βάρη. Ἁπλότητα καί καθαρότητα πίστεως∙ μετάνοια καί ἀγνότητα καρδιᾶς∙ σταύρωμα παθῶν καί ζωντανό ἔνθεο φρόνημα ζητάει ὁ Μεγαλομάρτυρας. Μέ τήν θετική ὅμως ἀπάντησή μας, τήν ὁποία ὁλόθερμα καί ὁλοκάρδια εὔχομαι, θά μπορέσουμε νά ζήσουμε τήν χαρά καί νά γευθοῦμε τήν ἐλευθερία τοῦ Ἀναστημένου.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο  Π Ο Ι Μ Ε Ν Α Ρ Χ Η Σ   Σ Α Σ

 

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος