<>

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78

Categories: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ,Τελευταία νέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2013

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λευκάδος καί Ἰθάκης

Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί,

Πάσχα Κυρίου Πάσχα…».

(Καταβασία τοῦ Πάσχα)

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί προσφιλεῖς ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ,

Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, γιά τό ὁποῖο «σήμερον πᾶσα κτίσις  ἀγάλλεται καί χαίρει», ἀποτελεῖ τή βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τό περιεχόμενο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Χωρίς τήν Ἀνάσταση ἡ πίστη μας θά ἦταν μιά δυνατή ἰδεολογία, ὄχι ὅμως «καινή κτίση». Μέ τήν Ἀνάσταση ὁ Χριστός σφραγίζει τό ἔργο τῆς ἀπολυτρώσεως πού ἐγκαινιάσθηκε μέ τήν ἐνσάρκωση καί ἐκπληρώθηκε μέ τό Σταυρό. Ὁ «Πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολ. 1,18) εἰσῆλθε πρῶτος στό νέο κόσμο. Ὁ ἀναστημένος Χριστός θεμελιώνει τήν προσδοκία ὅλων μας γιά τήν ἀνάσταση τῆς ἐσχάτης ἡμέρας.

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του εἶναι ζωντανός μέσα στήν Ἐκκλησία. Ρητή ἦταν ἡ ὑπόσχεσή Του: «Ἰδού ἐγώ μεθ΄ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ. 28,20). Τόν βλέπουμε, Τόν ζοῦμε, Τόν γευόμεθα στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γινόμεθα κοινωνοί τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς μέ τήν συμμετοχή μας στή ζωή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Κινούμεθα μέσα στόν κόσμο τῶν θλίψεων καί τῶν περιπετειῶν μέ τήν αἴσθηση τῆς δικής Του παρουσίας. Ὅταν Τόν καλοῦμε νά μᾶς ἐλεήσει, νά μᾶς σώσει ἀπό τίς πανουργίες τῶν δαιμόνων, νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τά λυπηρά τῆς ζωῆς, πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι δίπλα μας «βοηθός καί σκεπαστῆς».

Ἐμεῖς βαπτισθήκαμε στό θάνατο τοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. 6,3) γιά νά ζήσουμε «ἐν Χριστῷ». Ἐκεῖνος κατοικεῖ στό ναό τοῦ σώματός μας. Εἶναι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς μας (Ἰωαν. 6, 27-58). Εἶναι τό φῶς τῆς ζωῆς μας (Ἰωαν. 8,12). Εἶναι ἡ ὁδός τῆς ζωῆς μας (Ἰωαν. 14,6). Εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ ζωή: «ὁ Χριστός ἡ ζωή ἡμῶν» (Κολ. 3,4), ὁ παράδεισός μας, ὅπου ὅταν γευόμεθα τήν ἴδια τήν  ζωή τοῦ Σώματος καί Αἵματός Του ἔχουμε «τόν Χριστόν κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἔξω ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέ βεβαιώνεται καί δέν κατανοεῖται τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Μόνον ὅταν θά ἐνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, διά τῶν μυστηρίων, θά Τόν γνωρίσουμε. Μακριά ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἀμφισβήτηση καί δυσπιστία. Ἄν θελήσουμε μποροῦμε νά ἀκούσουμε τά βήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Μᾶς συνοδεύει κάθε στιγμή καί μᾶς προστατεύει. Εἶναι ὁλοζώντανος ἀνάμεσά μας, κοντά μας, μέσα στήν καρδιά μας.

Τῷ δέ Ἀναστάντι Χριστῷ καί τῷ τοῦ Ἅδου καταλύσαντι τό κράτος δόξα, τιμή καί αἶνος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

 

Μετά πατρικῶν πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος