<>

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Categories: ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Πρός

Τόν Ἐντιμότατον

κ.  Κ ω ν σ τ α ν τ ῖ ν ο ν  Ἀ ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο ν,

Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ

Εἰς  Ἀ θ ή ν α ς

Ἐν συνεχείᾳ πρός τήν ἀπό 6ης Φεβρουαρίου 2013 διά ζώσης συνομιλία μας περί τοῦ κρισίμου ζητήματος τῆς καταργήσεως τῶν δύο τμημάτων τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἰονίων Νήσων, τά ὁποῖα λειτουργοῦν κατά τά τελευταῖα ἔτη στην πόλη τῆς Λευκάδος, ἐπιθυμῶ και διά τῆς παρούσης νά Σᾶς ἐκφράσω τήν ἀντίρρησή μας πρός τόν ἐν λόγῳ σχεδιασμό τοῦ Ὑπουργείου Σας καί τόν ἔντονο προβληματισμό μας διά τίς συνέπειες τῆς σκοπουμένης καταργήσεως –και μάλιστα ὅλως ἀμέσου- στήν τοπική μας κοινωνία καί πρωτίστως στην περί το Τ.Ε.Ι. ἀκαδημαϊκή κοινότητα (τόσο τούς καθηγητές, ὅσο καί, πρό πάντων, τους ἤδη φοιτοῦντες σε αὐτό).

Ἡ τοπική κοινωνία τῆς Λευκάδος ἔχει ἀγκαλιάσει την ἐδῶ λειτουργία τῶν Τμημάτων Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς στή Διοίκηση καί τήν Οἰκονομία ἀφ’ ἑνός καί Τεχνολογίας Πληροφορικῆς καί Ἐπικοινωνιῶν ἀφ’ ἑτέρου. Διαπιστώνει δέ με ἱκανοποίηση τούς μέχρι στιγμῆς ἐπωφελεῖς καρπούς τῆς θετικῆς ἀλληλεπίδρασης μεταξύ αὐτῆς καί τῶν ἐδῶ φοιτητῶν, προσβλέποντας σέ συνέχιση τῆς γόνιμης καρποφορίας καί στό μέλλον.

Εἰδικότερα, ὅσον ἀφορᾶ τήν τοπική μας Ἐκκλησία, τό ἐμπεπιστευμένο σέ Αὐτήν κατά τή διαχείρισή του καί τελοῦν ὑπό τήν ἡμετέρα Προεδρία Κληροδότημα Μιχαήλ Σκένα διέθεσε ἀπό καιροῦ πρός χρῆσιν στό Τ.Ε.Ι. μας τήν ἀναγκαία γιά τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία του στίς ὑπό διαμόρφωση νέες του ἐγκαταστάσεις, ἐδαφική ἔκταση.

Εὐελπιστοῦμε, λοιπόν, κύριε Ὑπουργέ, σέ ἀναθεώρηση τοῦ σχεδιασμοῦ Σας, προκειμένου τό Τ.Ε.Ι. Ἰονίων Νήσων νά συνεχίσει τήν παιδευτική του προσφορά στήν Περιφέρεια τῶν Νησιῶν μας, συμβάλλοντας στή διατήρηση τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμικοῦ τους ἐπιπέδου καί εἰδικότερα στό νησί τῆς Λευκάδος, οἱ κάτοικοι τοῦ ὁποίου τόσες ἐλπίδες στηρίζουν στή λειτουργία τοῦ Τ.Ε.Ι. γιά τή συνεισφορά του στό παιδευτικό γίγνεσθαι καί τήν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας.

Νά θεωρῆτε δέ, Σᾶς παρακαλῶ, δεδομένη τή συναντίληψη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σέ κάθε πρωτοβουλία Σας πού θά κατατείνει στή διατήρηση τῶν δύο τμημάτων τοῦ Τ.Ε.Ι. στό νησί μας.

Βέβαιος ὅτι ἀπευθύνομαι σε ὦτα εὐήκοα, διατελῶ

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  † Ὁ Λευκάδος και Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς