<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Φρυνίου Λευκάδος.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, 23 Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 μ.μ. τελέστηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων στο Φρύνι Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Ακολουθία της Αναστάσεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πλαισιωμένος υπό του εφημερίου Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου π. Νεκταρίου…

Η υπ᾽αριθμ. 228 Ποιμαντορική Εγκύκλιος ¨επί τω Αγίω Πάσχα¨ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ∙ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.» (Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα) Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!! Οἱ δύο αὐ­τές λέ­ξεις πού ἠ­χοῦν ἀπόψε χαρ­μό­συ­να,…

Αναστάσιμος Εσπερινός στον ερειπωμένο Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 καί ὥρα 7.00 Μ.Μ. θά ψαλεῖ -ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ- ὁ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκάδος (πλησίον Δικαστικοῦ Μεγάρου). Ὁ Ἱ. Ναός, παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας, παραμένει ἐρειπωμένος  μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό τοῦ 1948, ἐνῶ ἤδη γίνονται ἐνέργειες  γιά τήν ἀποκατάστασή του. Προσκαλοῦνται…

Πρόγραμμα Αναστάσιμου Εσπερινού στον ερειπωμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καλλιγώνι Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 καί ὥρα 7.00 Μ.Μ. θά ψαλεῖ -ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ- ὁ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν θέση Πέραμα Καλλιγονίου Λευκάδος. Ὁ Ἱ. Ναός, παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας, παραμένει ἐρειπωμένος  μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό τοῦ 1948, ἐνῶ ἤδη γίνονται ἐνέργειες  γιά τήν ἀποκατάστασή του….

Η «πρώτη Ανάσταση» στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου πόλεως Λευκάδος.

Το πρωί του Μεγἀλου Σαββάτου, 23 Απριλίου 2022 και ώρα 8.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, τον Εσπερινό και στη συνέχεια την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου πλαισιωμένος υπό του εφημερίου Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π….

Η Ακολουθία του Επιταφίου του Κυρίου μας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη τελέσθηκε, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού το απόγευμα της Μ. Παρασκευής, 22 Απριλίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος η Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφιλου πλαισιούμενου από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π….

Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη τελέσθηκε, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, 22 Απριλίου 2022 στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου μας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου πλαισιούμενου από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής…

H Ακολουθία των Αγίων Παθών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Tηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας το απόγευμα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης, 21ης Απριλίου 2021 την Ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου μας πλαισιούμενος από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, τον εφημέριο και Αρχιερατικό Επίτροπο Λευκάδος Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεβύτερο π….

Tα παιδιά της ¨Πασχαλινής Κατασκήνωσης στην πόλη¨ στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο.

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, 21 Απριλίου 2022 τα παιδιά της Πασχαλινής Κατασκήνωσης της Ιεράς μας Μητροπόλεως συνοδευόμενα από τον υπεύθυνο των Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Διευθυντή του Κέντρου Νεότητος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας υποδέχθηκε τους μικρούς και τους μεγαλύτερους φίλους μας στον…

Η Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου στoν Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαζαράτα Λευκάδος.

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετἀρτης, 20 Απριλίου 2022 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαζαράτα Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του εφημερίου Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Λάζαρη και του ευλαβεστάτου διακόνου π. Βασιλείου…

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Tηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 20 Απριλίου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου από τον εφημέριο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Γρηγόριο Τσαβαλά και τον ευλαβέστατο διάκονο π. Βασίλειο Μαγκανάκη. Μετά…

Η Ακολουθία του Νυμφίου στoν Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Χαραδιατίκων Λευκάδος.

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, 19 Απριλίου 2022 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου στα Χαραδιάτικα Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Ακολουθία του Νυμφίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του εφημερίου της Ενορίας Χαραδιατίκων Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου π. Δημητρίου Κατωπόδη και του ευλαβεστάτου διακόνου…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Υποδοχή Ιερών Λειψάνων –  Ιερά Παράκληση

  Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων

  Νικιάνας Αλεξάνδρου Λευκάδος

  Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022, ώρα 7.00 μ.μ.

  —————————————-

  Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

  Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος

  Σαββάτο, 20 Αυγούστου 2022, ώρα 8.00 μ.μ.

  ———————————————

  Πανηγυρική Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος

  Κυριακή, 22 Αυγούστου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ———————————————

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari