<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης της Οσίας Φοίβης της Διακόνισσας στο Πινακοχώρι Λευκάδος.

To απόγευμα της Παρασκευής, 2 προς Σαββάτο, 3 Σεπτεμβρίου 2022 με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης της Οσίας Φοίβης της Διακόνισσας τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία στον ομώνυμο Ιερό Ναό στη θέση ῾῾Κοντράτα῾῾ στο Πινακοχώρι Λευκάδος. Τόσο τις προβλεπόμενες Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου όσο και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο εφημέριος…

«Προσφύγων Μνήμη στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας».

Στην επέτειο των εκατό χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης συνδιοργανώνουν εκδήλωση μνήμης και τιμής των πεντέμισι χιλιάδων Προσφύγων που έφτασαν από τον τραγικό Σεπτέμβριο του 1922 στο νησί της Λευκάδας και φιλοξενήθηκαν αρχικά στο ιστορικό Κάστρο της Αγίας Μαύρας, ορισμένοι σχεδόν για…

Παρουσίαση νέου βιβλίου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη με τίτλο:¨Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτυς Ευγένιος, Μητροπολίτης Αγχιάλου, ο Ιθακήσιος¨ στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης.

Ένα χρόνο μετά τη συνδιοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Ιθακήσιο Ιερομάρτυρα Ευγένιο (Καραβία), Μητροπολίτη Αγχιάλου και την επίσημη εγγραφή του στις αγιολογικές δέλτους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Ιθακήσιοι και οι επισκέπτες του νησιού προσκαλούνται ξανά σε μια ακόμη σημαντική εκδήλωση γύρω από τη μαρτυρική μορφή του νέου Ιθακησίου Αγίου Ιεράρχη. Πρόσφατα εκδόθηκε από την Δημοτική…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4107/1652/02.09.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4107/1652/02.09.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 106159/Θ1/02-09-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 4604/31-08- 2022), μέ θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Γνωρίζουμε στούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς ὅτι σύν Θεῷ τήν Π Ε Μ Π Τ Η 8η  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2022, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, θά πραγματοποιηθεῖ στήνΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ἡμεγάλη θρησκευτική πανήγυρις προς τιμήν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Κ…

Η Ιερά Πανήγυρις της Αποτομής της Τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο ομώνυμο εξωκκλήσιο της παραλίας του Αγίου Ιωάννου ῾Ἁντζούση῾῾Λευκάδος.

Τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022, εορτή της Αποτομής της Τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού, εόρτασε το ομώνυμο εξωκκλήσι της παραλίας του Αγίου Ιωάννου (“Αντζούση”) της πόλεως της Λευκάδος. Το απόγευμα της Κυριακής, 28 Αυγούστου και ώρα 6.30 μ.μ. εψάλη Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, παρουσία ευλαβών χριστιανών που είχαν από νωρίς κατακλύσει το…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ Λευκάδος.

Τήν ΤΡΙΤΗΝ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πανηγυρίζει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός τῆς πόλεως Λευκάδος. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός θά ψαλεῖ τό ἀπόγευμα τῆς ΔΕΥΤΕΡΑΣ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 καί ὥραν 7.30 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ. Σήν κυριώνυμον ἡμέραν, ΤΡΙΤΗΝ,…

Στο μακαριστό π. Διονύσιο Λάζαρη (Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Σκιαδαρέση).

(Στὸν π. Διονύσιο Λάζαρη) Θὰ μοῦ ἐπιτρέψεις, φίλε ἀκριβέ, τώρα ποὺ τὰ χώματα, ποὺ σέμνυνες μὲ τὸ διάβα σου, ἄνοιξαν καὶ δέχτηκαν τὸ ἐπίγειο σκῆνος σου, δυὸ λόγια νὰ καταθέσω, ἄνθη ἀπ’τὸ περιβόλι τῆς δικῆς σου καρδιᾶς. Ἄνθη ποὺ πρωτοάνθισαν στὸ μικρὸ χωριό μας, μὰ ποὺ μοσχομύρισαν παντοῦ. Ἀπὸ προχθὲς ἡ στρατευομένη καὶ ὁρατὴ Ἐκκλησία…

Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου Λευκάδος.

Με λαμπρότητα και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό τελέσθηκε την Παρασκευή, 26 προς Σαββάτο, 27 Αυγούστου 2022 στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου η ετήσια Ιερά Αγρυπνία επ᾽ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, ιερά εικόνα του οποίου φυλάσσεται στο τέμπλο του Καθολικού της Ιεράς Μονής. Τις προβλεπόμενες κατανυκτικές Ιερές Ακολουθίες καθώς…

Πρόγραμμα Ιεράς Αγρυπνίας Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Αλεξάνδρου Λευκάδος.

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 προς ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, θα τελεσθεί Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου, με την ευκαιρία της εορτή της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, εικόνα του οποίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή. Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας: 8.30 μ.μ. Πέρας Ιεράς Αγρυπνίας: 12.15 π.μ.     Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο π. Διονυσίου Λάζαρη

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Σαββάτο, 1 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————-


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari