<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


9η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης.

Παραθέτουμε αφίσα 9ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ¨Λευκάδιοι αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821. Αφηγηματοποιημένες μαρτυρίες και μάρτυρες εν πράξει¨ με ομιλήτρια την ερίτιμο κ. Παρασκευή Κοψιδά – Βρεττού, Δρ. Κοινωνικής Λαογραφίας – Επιτ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. Οι νεοελληνικές διάλεκτοι ως στοιχείο πολιτισμικού πλουραλισμού – Το λευκαδίτικο ιδίωμα

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1682/774/19.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 24489/16-4-2021 Κ. Υ. Α. (Β ́ 1558/17-4-2021)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1682/774/19.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 24489/16-4-2021 Κ. Υ. Α. (Β ́ 1558/17-4-2021)» καί β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1558/10-4- 2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από…

8η συνάντηση σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης.

Παραθέτουμε αφίσα 8ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ¨Οι νεοελληνικές διάλεκτοι ως στοιχείο πολιτισμικού πλουραλισμού – H περίπτωση του λευκαδίτικου ιδιώματος¨ με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Παναγιώτη Κριμπά, Αναπλ. Καθηγητή Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ. Ο Ι. Καποδίστριας προετοιμάζει το ’21

Ο τελευταίος Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής Ε᾽ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας), 18 Απριλίου 2021 και ώρα 6.30 μ.μ. ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε…

Ο Ακάθιστος Ύμνος της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 εψάλη την Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 και ώρα 4.00 μ.μ. στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος ο Ακάθιστος Ύμνος στην Παναγία μας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Ασπρογέρακα, του Πανοσιολ….

Ανακοίνωση διανομής Πασχαλινών δεμάτων Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οίκος Αγάπης (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα πραγματοποιήσει την διανομή των Πασχαλινών  δεμάτων κατά το διήμερο της ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, 26 και 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και ώρες 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (῾῾ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΣ῾῾) ΑΝΑ ΔΥΟ (2)…

Υπ᾽αριθμ. 210 Ποιμαντορική Εγκύκλιο Ακαθίστου Ύμνου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου.

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐλογημένο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί. Χαῖρε, ξύλον εὐσκιότατον, ὑφ’ οὗ σκέπονται πολλοί» Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή χαρά νά τιμοῦμε καί ἀπόψε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ψάλλοντας τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στό Πανάγιο καί…

7η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης.

Παραθέτουμε αφίσα 7ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: “O I. Kαποδίστριας προετοιμάζει το ᾽21¨ με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Δημήτριο Μεταλληνό, Δρ. Ιστορίας – Θεολόγος – Διδάσκων Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1559/718/10.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β ́1441)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1559/718/10.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β ́1441)» καί β) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1441/10-4- 2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από…

6η συνάντηση Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Ιστορίας & Τέχνης.

Παραθέτουμε αφίσα 6ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ¨Εκκλησία και Διαφωτισμός¨ με ομιλητή τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό, Δρ. Θεολογίας-Φιλόλογο-εκπαιδευτικό Δ.Ε., Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και Υπεύθυνο Νεότητος Ι. Μητροπόλεως Κερκύρας. Εκκλησία και Διαφωτισμός Νεομάρτυρες: Άγιοι Γρηγόριος Ε΄ και Αγχιάλου Ευγένιος Καραβίας

Ο Ε΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής Δ᾽ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου Κλίμακος), 11 Απριλίου 2021 και ώρα 6.30 μ.μ. ο Ε΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε τόσο…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari