<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


H εορτή της ανάμνησης του δια κολλύβων θαύματος του Αγίου Θεοδώρου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε τo πρωί του Σαββάτου, 12 Μαρτίου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής της ανάμνησης του δια κολλύβων θαύματος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, ιερουργούντος του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Σπυρίδωνος Μπούρη. Πριν το πέρας της…

Η Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού εψάλη την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος η Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης. Πριν το πέρας της Ιεράς…

Δεύτερη Ακολουθία Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος χάριν των μαθητών και των εργαζομένων.

Γίνεται γνωστό ὅτι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, ΩΡΑ 9.00 – 9.45 ΤΟ ΒΡΑΔΥ στόν Ι. ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (Κεντρική Ἀγορά) θά ψάλλεται δεύτερη ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο χάριν τῶν μαθητῶν, τῶν ἐργαζομένων καί ὅσων ἀκόμη ἐπιθυμοῦν νά συμψάλουν πρός τήν Κοινή…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1265/404/8.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1265/404/8.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 25415/Θ1/08-03-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1011/04-03-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Ο Α΄ Κατανυκτικός Eσπερινός (της Συγνώμης) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεως Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λευκάδος το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής, 6 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00 μ.μ. ο A΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά την διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ….

Κυριακή της Τυρινής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος.

Στους Καρυώτες και συγκεκριμένα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών βρέθηκε την Κυριακή της Τυρινής ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος προκειμένου να τελέσει το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συμπαραστατούμενος από τον π. Σπυρίδωνα Βρεττό, Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο π. Νεκτάριο Μάλφα, εφημέριο της Ενορίας Καρυωτών και τον ευλαβέστατο διάκονο π. Βασίλειο…

12η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης – κ. Κων/νος Θύμης.

Κοινοποιούμε πληροφορίες για την προσεχή, ενδέκατη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom: Τρίτη 8 Μαρτίου 20227.00 – 9.00 μ.μ. Η συγκρότηση της “Ιονίου Εκκλησίας” μέσα από τον Κώδικα της Εκκλησίας της Κερκύρας κ. Κωνσταντίνος Θύμης,Master Ιστορίας – Θεολόγος, Γραμματέας Ι. Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Join…

Έκκληση Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδος περί συλλογής τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού και λοιπών αγαθών πρώτης ανάγκης για τα θύματα του πολέμου της Ουκρανίας.

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, Μέ κομμένη τήν ἀνάσα παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἡμέρες ἀπό τήν τηλεόραση, τό ραδιόφωνο καί τό διαδίκτυο τίς συγκλονιστικές ἐξελίξεις ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Εἰκόνες καί ἀκούσματα πού εὐελπιστούσαμε πώς εἶχαν διαγραφεῖ ὁριστικά ἀπό τό λεξιλόγιο τῆς…

O πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στα Γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος το πρωί της Tρίτης, 1 Mαρτίου 2022 τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1098/371/28.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1098/371/28.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 22130/Θ1/28-02-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11874 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 891/25-02-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2022.

Η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης, μεριμνώντας για την ακριβή τήρηση των μέτρων προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού Covid-19, κάνει γνωστό στους ευσεβείς Χριστιανούς ότι τις Κυριακές της επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί θα ψαλούν σε όλες τις Ι. Μονές της Θεοσώστου Επαρχίας, ώρα 5.00 μ.μ. και σύμφωνα με τα…

11η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης -κ. Δημήτριος Τσερές.

Κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την προσεχή, ενδέκατη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom: Τρίτη 1η Μαρτίου 20227.00 -9.00 μ.μ. Λευκάδα και χερσόνησος της Πλαγιάς: Σχέσεις και επαφές των δύο χώρων στα χρόνια της Μεγάλης Εθνεγερσίας κ. Δημήτριος Τσερέςφιλόλογος Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/9869354099


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari