<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Ακολουθία των Δ᾽ Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικιάνας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 εψάλη την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2020 και ώρα 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικιάνας Λευκάδος η Ακολουθία της Δ’ Στάσης των Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

5η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα .

Παραθέτουμε αφίσα 5ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ῾῾Νεομάρτυρες: ήρωες της πίστης. Το ενδεικτικό παράδειγμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε᾽ (μέσα από τον επικήδειο λόγο του Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων)῾῾ με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Χαράλαμπο Στεργιούλη, Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας. Η συνάντηση των οπλαρχηγών στου «Μαγεμένου» το 1807

Περίληψη Διακηρύξεως εκποιήσεως ακινήτων Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΟΥΝΗΣ 311 00 ΛΕΚΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνης Λευκάδος, δηλώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση δύο αγροτεμαχίων: α) εκτάσεως 1.178,00 τ.μ. στη θέση «Δραγατσούρα» Λυγιάς Λευκάδας (Κ.Α.Ε.Κ. 34 0220 405066) και β)…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1469/631/06.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1469/631/06.04.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆςἘκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19»,β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 38132/Θ1/5-4-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος ἘκκλησιαστικῆςΔιοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) ἡ ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν…

Ο Δ΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής Γ᾽ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.30 μ.μ. ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε τόσο μέσω του…

4η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης

Παραθέτουμε αφίσα 4ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ῾῾Η συνάντηση των οπλαρχηγών στου ῾῾Μαγεμένου῾῾το 1807: Ο περίγυρος, τα γεγονότα και η συμβολή στις επικείμενες εξελίξεις της ελληνικής εθνεγερσίας῾῾ με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Δημήτριο Τσερέ, Φιλόλογο – Συγγγραφέα. Το 1821 σήμερα: επίκαιρες εκδόσεις της Εκκλησίας μας

Η Ακολουθία των Γ᾽ Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 εψάλη την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2020 και ώρα 7:30 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος η Ακολουθία της Γ’ Στάσης των Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

O πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τέλεσε τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος το πρωί της Πέμπτης, 1ης Απριλίου 2021 παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

3η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ῾῾Το 1821 σήμερα: επίκαιρες εκδόσεις της Εκκλησίας μας῾῾.

Παραθέτουμε αφίσα 3ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: ῾῾Το 1821 σήμερα: επίκαιρες εκδόσεις της Εκκλησίας μας῾῾ με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, Πολιτικό Επιστήμονα – συγγραφέα – συνεργάτη της Ειδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Φιλική Εταιρεία στη Λευκάδα Η δράση του Ιωάννη Ζαμπέλιου (1787 – 1856)

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1361/594/29.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1194/27-3-2021)»

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1361/594/29.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1194/27-3-2021)», β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 34708/Θ1 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 Κοινήν Ὑπουργικήν…

2η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης: “Η δράση του Ιωάννη Ζαμπέλιου στην Ελληνική Επανάσταση και η μαρτυρία του” – κ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης.

Παραθέτουμε αφίσα 2ης συνάντησης Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης: “Η δράση του Ιωάννη Ζαμπέλιου στην Ελληνική Επανάσταση και η μαρτυρία του” με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Ιστορικό – Ομότιμο Διευθυντή Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ.

Ο Γ΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής Β᾽ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά), 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Γ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε τόσο…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari