<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ῾῾Περί διαθέσεως Επετειακής Δοξολογίας εις ψηφιακήν μορφήν῾῾.

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου, ἀνετέθη εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ἡ συγγραφή εἰδικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ διακοσιοστῇ Ἐπετείῳ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ἐν ᾗ ἐμπεριέχονται μεταξύ ἄλλων Τροπάρια καί σχετική Εὐχή.Ἡ ὡς ἄνω Δοξολογία, τυπωθεῖσα…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1105/512/09.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1105/512/09.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδουτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19», καίβ) ἡ ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Φ.Ε.Κ. 895/6-3-2021), μέ θέμα: «Ἀντικατάσταση τῆς ὑπό στοιχεῖα Δ1α/Γ.Π.οικ. 13085/03.03.2021…

Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών Αγίας και Μ. Τεσσαρακοστής 2021 πόλεως Λευκάδος.

Η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης, μεριμνώντας για την ακριβή τήρηση των μέτρων προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού Covid-19, κάνει γνωστό στους ευσεβείς Χριστιανούς ότι τις Κυριακές της επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί θα ψαλούν σε όλους τους Ι. Ναούς και τις Ι. Μονές της Θεοσώστου Επαρχίας, ώρα 5.00 μ.μ….

Υπ᾽ αριθμ. 209 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου ῾῾ἐπί τῆ εἰσόδῳ ἡμῶν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν῾῾ 2021.

«Νηστείᾳ τῶν λογισμῶν τά πάθη δεῦτε δουλώσωμεν, πνευματικαῖς ἑαυτούς πτέρυξι περιστείλαντες, ἵνα ἄξιοι γενώμεθα τῆς τοῦ Σταυροῦ προσκυνήσεως, καί πνευματικῶς ἑορτάσωμεν τήν ἐκ νεκρῶν τοῦ Σωτῆρος ἀνάστασιν» (Ἀποστιχα Αἴνων Ὄρθρου Μ. Τεσσαρακοστῆς) Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, «Ἔφθασε ὁ καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά τῶν δαι­μό­νων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια,…

Tό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1030/428/04.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1030/428/04.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19», β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 25489/Θ1/4-3-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ ́…

Διαδικτυακές δράσεις στήριξης για παιδιά και εφήβους.

Μικροί και μεγάλοι βιώνουν δύσκολες καταστάσεις τον τελευταίο καιρό ως απόρροια της πανδημίας. Η τοπική μας Εκκλησία αντιλαμβάνεται αυτή την έντονη πρόκληση των καιρών και τη σταθερή ανάγκη των παιδιών μας και των οικογενειών τους για καρδιακή επικοινωνία και ουσιαστική συμπαράσταση. Έτσι, το τελευταίο διάστημα διοργανώνει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ σειρά δράσεων («Αρχονταρίκι καραντίνας», «Διαλόγους Γονέων», «Κατασκήνωση στο…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 950/391/02.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 950/391/02.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Διαβίβασις περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19»,β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 23362/Θ1/1-3-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος ἘκκλησιαστικῆςΔιοικήσεως, μέ θέμα: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ….

O πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τέλεσε τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος το πρωί της Δευτέρας, 1ης Μαρτίου 2021 παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Περίληψη Διακηρύξεως εκποιήσεως ακινήτων Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κατούνας Λευκάδος δηλώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική  δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση δύο αγροτεμαχίων: α)  εκτάσεως 1.178,00 τ.μ. στη θέση «Δραγατσούρα» Λυγιάς Λευκάδας (Κ.Α.Ε.Κ. 340220405066)  και β) εκτάσεως  982.71 τ.μ. στη θέση…

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού έκανε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος.

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού έκανε σήμερα το πρωί Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος. Ο Σεβασμιώτατος προσήλθε νωρίς το πρωί στον Οίκο Πρόνοιας (Γηροκομείο) Λευκάδος όπου και του χορηγήθηκε η πρώτη δόση του εμβολίου από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Ακολούθησε ο εμβολιασμός του Διευθυντή του Γηροκομείου Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ἑορτάζεται ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ἕνεκα τῶν ἀναστηλωτικῶν έργασιῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Μηνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ὅπου θησαυρίζεται ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Ἁγίας, θά λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Λευκάδος, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:    Τό…

Ανακοίνωση – έκκληση ενίσχυσης για την προσωρινή μεταστέγαση του Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείου) στο παλιό Νοσοκομείο Λευκάδος.

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αρχίζει το αμέσως επόμενο διάστημα η ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γηροκομείου, μέσω ΕΣΠΑ, αφού ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου. Σε δύο χρόνια θα παραδοθεί ένα υπερσύγχρονο κτίριο, που θα στεγάσει τους ανθρώπους της Τρίτης ηλικίας.Πριν από την έναρξη των εργασιών όμως, είναι ανάγκη, να γίνει προσωρινή…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari